Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Turto valdymo skyriaus nuostatai

         LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TURTO VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir pavaldumą.
  2. Skyrius yra Teismo struktūrinis padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą, informacinių išteklių valdymą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą ir tvarkymą, Teismo pirmininko įsakymais, Teismo kanclerio įsakymais, Teismo nuostatais, Teismo darbo tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą ir priežiūrą;

4.2. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas Teismo teisėjams ir kitiems Teismo darbuotojams;

4.3. rūpintis Teismo pastato ir patalpų tinkama būkle;

4.4. aprūpinti Teismą materialinėmis vertybėmis, įskaitant organizacines, technines priemones;

4.5. atlikti kitus techninius, tvarkos palaikymo darbus, reikalingus tinkamam Teismo funkcionavimui;

4.6. užtikrinti Teismo valdomų informacinių išteklių, susijusių su vidaus administravimo funkcijų realizavimu, apdorojimo ir komunikavimo techninėmis priemonėmis bei programinėmis sistemomis funkcionalumą ir saugumą;

4.7. tenkinti Teismo darbuotojų informacines reikmes diegiant ir tobulinant dokumentų rengimo ir paieškos priemones bei sisteminant informaciją Teismo intranetinėje bei internetinėje svetainėse.

  1. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo viešųjų pirkimų organizavimo priežiūrą;

5.2. koordinuoja Teismo kasmetinių išlaidų sąmatos projektų rengimą, Teismo turto valdymą, materialinį aprūpinimą ir apskaitą, atlieka turto inventorizaciją;

5.3. įgyvendina Teismo pastatų priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. užtikrina tinkamas darbo sąlygas teisėjams ir Teismo darbuotojams – aprūpina teisėjus, Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, inventoriumi, darbo priemonėmis, reikiama biuro technika bei rūpinasi jų priežiūra;

5.5. atlieka patikras, remontą ir modernizavimą, smulkius remonto darbus;

5.6. užtikrina materialinių vertybių tinkamą saugojimą sandėliuose, organizuoja šių vertybių apskaitos tvarkymą;

5.7. kontroliuoja gautų materialinių vertybių kokybę ir kiekybę;

5.8. kaupia informaciją apie aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, nustato materialinių vertybių poreikį;

5.9. pagal skirtus asignavimus paskirsto materialines vertybes Teismo struktūriniams padaliniams, jas išduoda;

5.10. pagal poreikį rengia ataskaitas apie Teismo turto naudojimą;

5.11. esant poreikiui teikia pasiūlymus dėl pripažinto nereikalingu ir netinkamo naudoti Teismo turto tolimesnio panaudojimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.12. kaupia ir sistemina informaciją apie prekių rinką, teikia siūlymus Teismo kancleriui, kitiems Teismo struktūriniams padaliniams dėl naujų materialinių vertybių įsigijimo ir panaudojimo Teismo darbui gerinti;

5.13. organizuoja ir atlieka teismo informacinių ir komunikacinių priemonių materialųjį ir informacinį palaikymą, užtikrinant jų tinkamą funkcionavimą ir saugumą:

5.13.1. planuoja ir organizuoja techninės įrangos įsigijimą ir aptarnavimą;

5.13.2. maketuoja Teismo biuletenį „Teismų praktika“;

5.13.3. koordinuoja informacinių technologijų diegimą, duomenų kaupimą ir tvarkymą;

5.13.4. užtikrina Teismo valdomos informacijos apsaugą, informacinių išteklių duomenų patikimumą ir apsaugą bei saugų duomenų perdavimą tinklais;

5.13.5.  užtikrina kabelinio telefoninio ryšio sistemos ir automatinės telefonų stotelės veikimą Teisme;

5.14. nustato Teismo darbuotojų informacines reikmes ir aprūpina Teismo darbuotojus jų darbui reikalingomis informacinėmis priemonėmis ir technologijomis;

5.15. konsultuoja Teismo darbuotojus kompiuterinės technikos, programinės įrangos naudojimo klausimais;

5.16. vykdo esamos Teismo informacinės sistemos apskaitą, atliekant Teismo materialinių vertybių inventorizaciją ir nurašymą;

5.17. užtikrina Teismo intraneto ir interneto svetainių kūrimą, atnaujinimą bei operatyvų duomenų pateikimą jose;

5.18. organizuoja pastatų inžinerinės, energetinės įrangos ir komunikacijų priežiūrą;                    5.19. rūpinasi ir atsako už Teismo pastato šilumos, elektros ūkį;

5.20. esant poreikiui tvarko Teismo valdomo nekilnojamojo turto ir žemės teisinės registracijos, priėmimo, perdavimo ir kitą dokumentaciją;

5.21. rūpinasi Teismo tarnybinių automobilių technine būkle ir priežiūra, kontroliuoja jų panaudojimą ir užduočių vykdymą, organizuoja aptarnavimo paslaugų (degalų, remonto ir kt.) pirkimus ir nusidėvėjusių transporto priemonių nurašymą;

5.22. teikia pasiūlymus dėl Teismo sutarčių, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo sudarymo, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.23. užtikrina švarą ir tvarką Teismo patalpose;

5.24. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų Teismo vidaus dokumentų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

5.25. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių teisėjų ar kitų Teismo darbuotojų dokumentus ir informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

6.2. teikti pasiūlymus Teismo kancleriui Skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;

6.3. įgyvendindamas savo uždavinius ir vykdydamas funkcijas, Skyrius turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS STRUKTŪRA, DARBO ORGANIZAVIMAS IR PAVALDUMAS

7. Skyriui vadovauja ir jo veiklą organizuoja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Teismo kancleris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.

8. Skyriaus vedėjas:

8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

8.2. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

8.3. atsiskaito Teismo kancleriui už Skyriaus veiklą;

8.4. teikia siūlymus Teismo kancleriui Skyriaus kompetencijos klausimais;

8.5. vykdo kitas Skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

9. Kiti Skyriaus darbuotojai yra darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojas – vyriausiasis specialistas. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

10. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę ir pavaldumą nustato jų pareigybių aprašymai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.