Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Planavimo dokumentai

 

2016-2018 m. strateginis veiklos planas

2017-2019 m. strateginis veiklos planas

2018-2020 m. strateginis veiklos planas

 


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo administracijos vadovo, departamento direktoriaus ir jo pavaduotojų  veiklos užduotys 2018 metams

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO KANCLERIO ČESLOVO ATKOČAIČIO PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS):

 

 1. Organizuoti ir koordinuoti Teismo strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą.
 2. Užtikrinti Teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų efektyvų panaudojimą.
 3. Užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų Teisme teisėtumą ir skaidrumą.
 4. Koordinuoti Aštuntosios Rytų ir Centrinės Europos Aukščiausiųjų Teismų Pirmininkų tarptautinės konferencijos, kuri vyks 2018 m. gegužės 27-30 dienomis, organizacinės grupės veiklą, taip pat dalyvauti organizuojant kitus renginius ir vizitus, susijusius su įvairių institucijų atstovais, Lietuvos teismų ir kitų valstybių teisėjais.
 5. Koordinuoti procesus, susijusius su kokybės valdymo modelių ( LST EN ISO 9001:2015, BVM, KAS) nustatytais uždaviniais, antikorupcine veikla, žmogiškųjų išteklių valdymu, jų veiklos vertinimu, kvalifikacijos tobulinimu ir kt.
 6. Užtikrinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenio „Teismų praktika“ leidybą.

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ IR APIBENDRINIMO DEPARTAMENTO DIREKTORĖS RENATOS JUZIKIENĖS PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS) :

 1. Organizuoti tolimesnį Teismo praktikos baudžiamosiose bylose (taisyklių dėl BPK taikymo ir aiškinimo praktikos) perkėlimą į elektroninį paieškos įrankį ir sudaryti sąlygas jo prieinamumui kitiems teismams.
 2. Organizuoti tolimesnį Teismo praktikos atnaujintose administracinių nusižengimų bylose perkėlimą į elektroninį paieškos įrankį ir sudaryti sąlygas jo prieinamumui kitiems teismams.
 3. Toliau vykdyti Teismo praktikos baudžiamosiose, civilinėse ir administracinių nusižengimų bylose sisteminimą ir stebėseną, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos apibendrinimus, užtikrinti jų sklaida Teismo viduje ir išorėje.
 4. Organizuoti metodinės medžiagos skelbimui Teismo biuletenyje „Teismų praktika“ parengimą.
 5. Nuolat stebėti ir vertinti darbo organizavimo, krūvių paskirstymo, tarnautojų (darbuotojų) veiklos vertinimo, naujų darbo metodų taikymo efektyvumą, esant poreikiui imtis priemonių veiklos tobulinimui, teikti pasiūlymus dėl efektyvumo didinimo.

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ IR APIBENDRINIMO DEPARTAMENTO BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS GRUPĖS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS EDITOS KISIELIENĖS PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS) :

 1. 1. Užtikrinti tolimesnį Teismo praktikos baudžiamosiose bylose (taisyklių dėl BPK taikymo ir aiškinimo praktikos) perkėlimą į elektroninį paieškos įrankį bei jo prieinamumą kitiems teismams.
 2. Užtikrinti tolimesnį Teismo praktikos atnaujintų administracinių nusižengimų bylose perkėlimą į elektroninį paieškos įrankį bei jo prieinamumą kitiems teismams.
 3. Koordinuoti Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento Baudžiamosios teisės grupės teisėjų padėjėjų ir konsultantų veiklą, stebėti jų darbo krūvio ir darbo kokybės dinamiką, prireikus teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, parengiant atitinkamus teisės aktų projektus.
 4. Užtikrinti Teismo biuletenyje „Teismų praktika“ skelbtinos medžiagos, susijusios su Teismo praktika baudžiamosiose ir atnaujintose administracinių nusižengimų bylose, parengimą laiku.
 5. Vykdyti teismo praktikos administracinių nusižengimų, baudžiamosiose bylose stebėseną, informuoti Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką ir Departamento direktorių apie nevienodą Teismo praktiką taikant nacionalinės teisės ar tarptautinės teisės aktus, užtikrinti teismų praktikos sklaidą teisėjams ir Departamento darbuotojams.

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ IR APIBENDRINIMO DEPARTAMENTO PRIVATINĖS TEISĖS GRUPĖS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS LINOS NAVICKYTĖS PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS) :

 1. Koordinuoti Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento Privatinės teisės grupės teisėjų padėjėjų ir konsultantų veiklą, stebėti darbo krūvio ir darbo kokybės dinamiką, prireikus teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, parengiant atitinkamus teisės aktų projektus.
 2. Vykdyti Teismo praktikos civilinėse bylose stebėseną, informuoti Civilinių bylų skyriaus pirmininką ir Departamento direktorių apie nevienodą Teismo praktiką taikant nacionalinės teisės ar tarptautinės teisės aktus, teikti pasiūlymus dėl tyrimų privatinės teisės srityje, reikalingų vienodam teisės taikymui ir aiškinimui užtikrinti, temų ir krypčių.
 3. Užtikrinti kasmėnesinių aktualių Teismo nutarčių santraukų civilinėse bylose apibendrinimo vykdymą bei sklaidą kitiems teismams bei suinteresuotoms institucijoms, kitos aktualios su Teismo veikla susijusios informacijos sklaidą tiek Teismo viduje, tiek išorėje.
 4. Užtikrinti medžiagos skelbimui Teismo biuletenyje „Teismų praktika“ savalaikį parengimą.
 5. Užtikrinti savalaikį atsakymų į asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus parengimą, išvadų dėl teisės aktų civilinės teisės srityje projektų teikimą.