Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Baudžiamosios teisės doktrina

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

BENDROJI DALIS

 • Fedosiuk O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie nepasiteisinusius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 27-42.
 • Prapiestis J. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos reikšmė baudžiamojoje justicijoje. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 11-26.
 • Прапиестис Й., Гирдаускас М., Абрамавичюс А. Новое уголовное право Литвы в контексте конституционной и кассационной юриспруденций. Уголовное право в эпоху финансово – экономических перемен. Москва: Проспект, 2014, р. 483-488.
 • Gutauskas A. Konstitucinės jurisprudencijos įtaka baudžiamosios justicijos formavimuisi: teorija ir praktika. Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 127-152.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/konstitucionalizmas-ir-teiss-politika-europos-sjungoje
 • Prapiestis J., Girdauskas M. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamojoje teisėkūroje. Teisė. 2013, 88, p. 7-22.
  http://www.vu.lt/leidyba/lt/mokslo-zurnalai/teise/archyvas/teise-2013-88-tomas/item/1616-lietuvos-auksciausiasis-teismas-baudziamojoje-teisekuroje
 • Prapiestis J. Kasacinės jurisprudencijos reikšmė Lietuvos Respublikos baudžiamojoje justicijoje ir teisėkūroje. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2013, р. 154-163.
 • Прапиестис Й. Значение кассационной юриспруденции в законотворчестве и уголовной юстиции Литовской Республики. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2013, р. 143-154.
 • Prapiestis J. Kasacinės jurisprudencijos reikšmė Lietuvos Respublikos baudžiamojoje justicijoje ir teisėkūroje. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2013, p. 154-163.
 • Прапиестис Й. Значение кассационной юриспруденции в законотворчестве и уголовной юстиции Литовской Республики. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2013, р. 143-154.
 • Fedosiuk O. Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio): teorija ir realybė. Jurisprudencija. 2012, 19(2), p. 715-738.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/e58/017_fedosiuk.pdf
 • Прапиестис Й. Ответственность юридического лица в уголовной политике Литвы. Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели. Москва: Проспект, 2012, р. 621-629.
 • Prapiestis J., Baranskaitė A., Juristische Person in der Strafjustiz Litauens. Jurisprudencija. 2012, 19(1), p. 293-314.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/baa/16_Prapiestis_Barauskaite.pdf
 • Baranskaitė A., Prapiestis J. Konstitucinės teisingumo ir teisinės santarvės dimensijos baudžiamojoje teisėje. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 41-68.
 • Piesliakas V. Neteisėtu būdu gautų pajamų konsfiskavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje: siekiai ir realybė. Jurisprudencija. 2011, 18(2), p. 675-687.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/200/015_Piesliakas.pdf
 • Prapiestis J., Švedas G. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso dešimtmetis: raidos pamokos ir perspektyvos. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 13-30.
 • Pikelis A. Baudžiamųjų įstatymų teisėkūra. Teisėjo požiūris. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 69-88.
 • Prapiestis J., Baranskaitė  A. Ansatze des Rechtlicheseintrachtprinzips im Strafrecht. Jurisprudencija. 2011, 18(1), p. 285-302.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/d39/16 Prapiestis_Baranskaite.pdf
 • Prapiestis J., Girdauskas M. Baudžiamojo kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 177-214.
 • Piesliakas V., Riaubaitė E. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis teorijoje ir teismų praktikoje. Justitia. 2010, 2, p. 9-22.
 • Прапиестис Й., Невера А., Мельниченко С. Проблемы уголовной юстиции Литвы в юриспруденции Страсбургского суда. Научные основы уголовного права и процессы глобализации. Москва: Проспект, 2010, p. 159-168.
 • Nevera A., Melničenko S. Non bis in idem principas Europos Sąjungos baudžiamojoje teisėje (I). Socialinių mokslų studijos. 2009, 4(4), p. 85-106.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/d17/5nevera, melnicenko.pdf
 • Прапиестис Й. Состав соучастия в законе и судебной практике. Категория „цель“ в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии. Москва: Проспект, 2009, p. 746-750.
 • Abramavičius A. Europos Sąjungos teisės standartai Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje. Teisė besikeičiančioje Europoje: Liber Amicorum Pranas Kūris. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 533-544.
 • Baranskaitė A., Prapiestis J. Non bis in idem. Fundamental Rights in Europe and North Amerika, Supplement 13 „Lithuania“, B IV. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 47-51.
 • Baranskaitė A., Prapiestis J. Nulla poena sine lege. Fundamental Rights in Europe and North Amerika, Supplement 13 „Lithuania“ B IV. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 53-67
 • Nevera A. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai asmenims, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu. Jurisprudencija. 2008, 11(113), p. 16-26.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/e8d/2_andrius_nevera.pdf
 • Piesliakas V. Bausmės individualizavimas ir teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmes. Jurisprudencija. 2008, 11(113), p. 7-15.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/ac3/1_vytautas_piesliakas.pdf
 • Piesliakas V. Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo teisinis padarinys. Jurisprudencija. 2007, 8(98), p. 7-12.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/4b3/1_vytautas_piesliakas.pdf
 • Швядас Г., Абрамавичюс А., Баранскайте А., Прапиестис Й. Некоторые акценты систематизации норм в новом УК Литовской Республики. Системность в уголовном праве. Москва: Проспект, 2007, p. 503-514.
 • Baranskaitė, A., Prapiestis, J. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės Konstitucijos ir konstitucinės jurisprudencijos kontekste.  Jurisprudencija. 2006, 7(85), p. 30-41.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/bd5/4_baranskaite.pdf
 • Baranskaite A., Prapiestis J. Lietuvas Respublikas tiesiskas sistemas institūts, kas paredz atbrivošanu no kriminalatbildibas saistiba ar apsūdzeta izligumu ar cietušo. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā“. Rīga, 2006, p. 180-184.
 • Баранскайте А., Прапиестис Й. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим в правовой системе Литовской Республики. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā“. Rīga, 2006, p. 185-190.
 • Баранскайте А., Прапиестис Й. Конституционные основы института освобождения от уголовной ответственности в литовском уголовном праве. Конституционные основы уголовного права. Москва: ТК Белби, 2006, p. 44-51.
 • Gutauskas A. Vykdytojo eksceso problema baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje. Jurisprudencija. 2006, 7(85), p. 42-50.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/646/5_gutauskas.pdf
 • Nevera A. Baudžiamosios jurisdikcijos taikymo Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pagal nacionalinius įstatymus naudojasi imunitetu, problemos. Jurisprudencija. 2006, 1(79), p. 85-92.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/bd6/9_nevera.pdf
 • Nevera A. Nusikalstamų veikų idealios bei realios sutapties atribojimo ir bausmių skyrimo problemos. Jurisprudencija. 2006, 7(85), p. 24-29.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/899/3_nevera.pdf
 • Piesliakas V. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių ir jo nustatymas teismų praktikoje. Jurisprudencija. 2006, 7(85), p. 7-15.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/573/1_piesliakas.pdf
 • Piesliakas V. Nusikalstamų veikų atribojimo nuo civilinės teisės pažeidimų problemos Lietuvos teisėje ir teismų praktikos pavyzdžiai. Justitia. 2005, 2, p. 2-12.
 • Abramavičius A. Konstitucinė dimensija baudžiamojoje teisėje. Teisė. 2004, 53, p. 7-26.
 • Абрамавичюс А., Прапиестис Й. Литва: проблема смертной казни в конституционном правосудии. Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 2004, 2(47), p. 141-143.
 • Gutauskas A. Asmenų, susijusių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Jurisprudencija. 2004, 60(52), p. 51-62.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/438/5_gutauskas.pdf
 • Nevera A. Valstybių tarptautinio teisinio bendradarbiavimo problemos perduodant baudžiamąjį persekiojimą. Jurisprudencija. 2004, 60(52), p. 40-50.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/ebc/4_nevera.pdf
 • Piesliakas V. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos, kylančios dėl baudžiamųjų įstatymų galiojimo laiko atžvilgiu. Jurisprudencija. 2004, 60(52), p. 12-30.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/8a7/2_piesliakas.pdf
 • Nevera A. Naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normų, įtvirtinančių valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principus, taikymo problemos. Teisė. 2003, 48, p. 120-129.
 • Nevera A. Nusikalstamų veikų daugeto formos ir jų reikšmė skiriamai bausmei. Jurisprudencija. 2003, 45(37), p. 39-47.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/48d/004_nevera.pdf
 • Nevera A. Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų nuosprendžių pripažinimas Lietuvoje Jurisprudencija. 2003, 38(30), p. 39-45.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/73f/003_nevera.pdf
 • Piesliakas V. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas ir naujos baudžiamosios politikos teisiniai pagrindai. Jurisprudencija. 2003, 45(37), p. 8-16.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/d81/001_piesliakas.pdf
 • Nevera A. Nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymas ir reikšmė valstybės baudžiamajai jurisdikcijai. Jurisprudencija. 2002, 33(25), p. 110-120.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/846/010_nevera.pdf

 

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

SPECIALIOJI DALIS

 • Abramavičius A., Prapiestis J. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamosios teisės specialiosios dalies institutams. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Vilnius, 2014, p. 161-190.
 • Abramavičius A., Prapiestis J. The influence of European Union law on the institutes of the special part of Lithuanian criminal law. Lithuanian legal system under the influence of European Union law. Vilnius, 2014. p. 173-203.
 • Gutauskas A. Nusikalstamo bankroto kvalifikavimas ir įrodinėjimas. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 143-154.
 • Gutauskas A., Žalnieriūnas L. Fizinio smurto sporte baudžiamasis teisinis įvertinimas. Jurisprudencija. 2014, 21(3), p. 885-906.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/620/JUR-14-21-3-12.pdf
 • Fedosiuk O. Baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla: optimalių kriterijų beieškant. Jurisprudencija. 2013, 20(1), p. 301-317.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/4de/017_Fedosiuk.pdf
 • Gutauskas A. Kai kurių nusikalstamų veikų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, tarptautiniai aspektai: žvilgsnis į ateitį. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 139-169.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/baudiamojo-proceso-tarptautikumas-patirtis-ir-ikiai
 • Gutauskas A. Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kvalifikavimo ypatumai teismų praktikoje. Jurisprudencija. 20013, 20(2), p. 775-786.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/16c/JUR-13-20-2-19.pdf
 • Gutauskas A. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas: ar ši kriminalizacija pagrįsta? Lietuvos advokatūra. 2013, 2/3, p. 11-14.
 • Prapiestis J. Kasacinės jurisprudencijos reikšmė Lietuvos Respublikos baudžiamojoje justicijoje ir teisėkūroje. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2013, р. 154-163.
 • Прапиестис Й. Значение кассационной юриспруденции в законотворчестве и уголовной юстиции Литовской Республики. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2013, p. 143-154.
 • Fedosiuk O. Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajamas ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių ir legitimumo. Jurisprudencija. 2012, 19(3), p. 1215-1233.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/d40/022_fedosiuk.pdf
 • Gutauskas A. Notarų baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Notariatas. 2012, 13, p. 82-87.
  http://www.notarurumai.lt/index.php/lt/leidiniai/item/download/18
 • Gutauskas A. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas: kai kurie probleminiai aspektai. Lietuvos advokatūra. 2012, Nr. 2/3, p. 5-8.
 • Piesliakas V. Priežastinio ryšio ir kaltės nustatymo problemos Kelių eismo taisyklių pažeidimo (BK 281 str.) bylose. Justitia. 2012, 77, p. 26-44.
 • Milinis A., Baranskaitė A., Abramavičius A. Probleminiai žmogaus gyvybės pradžios ir pabaigos klausimo aspektai nužudymo kontekste. Jurisprudencija. 2011, 18(3), p. 1123-1143.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/cb6/18_Milinis ir kiti.pdf
 • Fedosiuk O. Savavaldžiavimas kaip nusikalstama veika: ar baudžiamojoje teisėje reikalinga ši norma? Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų. Vilnius : Registrų centras, 2011, p. 259-280.
 • Gutauskas A. Nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai Lietuvoje: teorija ir praktika. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 281-300.
 • Fedosiuk O. Sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčio srityje: samprata ir kvalifikavimo pagrindai. Jurisprudencija. 2010, 4(122), p. 169-187.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/992/9_Fedosiuk.pdf
 • Gutauskas A. Organizuoto nusikalstamumo pavojų vertinimas ir vidaus saugumo užtikrinimas Lietuvoje. Regnum est. Kovo 11-osios nepriklausomybės aktui 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p 595-626.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/regnum-est-liber-amicorum-vytautui-landsbergiui25166
 • Piesliakas V. Ką galima vadinti žudiku? Justitia. 2010, 1, p. 15-42.
 • Gutauskas A. Human trafficking and its treatment in criminal law. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4(4), p. 25-48.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/3d1/2gutauskas.pdf
 • Gutauskas A., Kuchalskis K. Narkotikų prevencijos ir kontrolės politika Europos Sąjungoje : nuo standartų paieškos link unifikavimo. Verslo ir teisės aktualijos. 2009, 4 (2009), p. 122-140.
 • Gutauskas A. Prekybos žmonėmis baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai Lietuvos teismų praktikoje. Verslo ir teisės aktualijos. 2009, 3, p. 141-169.
 • Piesliakas V. Kaltės turinio nustatymo problemos bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4(4), p. 7-24.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/105/1 piesliakas.pdf
 • Abramavičius A., Švedas G. Kai kurios baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimus vaikų seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui reglamentavimo problemos. Teisė. 2008, 66, d. 1, p. 8-18.
  http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2008 66 1 tomas/8-18.pdf
 • Абрамавичюс А., Прапиестис Й., Швядас Г., Некоторые проблемные аспекты уголовной ответственности за посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних. Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Москва: Проспект, 2008, p. 534-536.
 • Baranskaitė A., Prapiestis J. Sterbehilfe. Fundamental Rights in Europe and North Amerika, Supplement 13 „Lithuania“, B I. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff  Publishers, 2008, p. 33-39.
 • Fedosiuk O. Patikėtos svetimos turtinės teisės pasisavinimo ir iššvaistymo samprata. Jurisprudencija. 2008, 11(113), p. 72-83.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/b5c/9_oleg_fedosiuk.pdf
 • Gutauskas A. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamojo teisinio vertinimo aspektai. Verslo ir teisės aktualijos. 2008, 2, p. 23-33.
 • Fedosiuk O. Prekybos žmonėmis nusikaltimo normos naujosios redakcijos (2005 m. birželio 23 d.) aiškinimo ir taikymo problemos. Jurisprudencija. 2007, 8(98), p. 54-61.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/fd3/8_oleg_fedosiuk.pdf
 • Gutauskas A. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo baudžiamasis teisinis vertinimas. Jurisprudencija. 2007, 8(98), p. 62-70.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/438/9_aurelijus_gutauskas.pdf
 • Nevera A. Baudžiamosios atsakomybės už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus problemos: nacionalinis ir tarptautinis aspektai. Jurisprudencija. 2007, 8(98), p. 48-53.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/48c/7_andrius_nevera.pdf
 • Fedosiuk O. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės takoskyra turtinių prievolių išvengimo bylose. Jurisprudencija. 2006, 7(85), p. 70-76.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/a20/9_fedosiuk.pdf
 • Abramavičius A. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies europeizacijos problemos. Teisė. 2005, 54, p. 7-18.
 • Fedosiuk O. Prekyba žmonėmis baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje. Teisė. 2005, 54, p. 70-84.
 • Gutauskas A. Terorizmo baudžiamasis teisinis vertinimas pagal naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Teisė. 2005, 54 (2005), p. 85-97.
 • Baranskaitė A., Prapiestis J. Eutanazija ir baudžiamoji atsakomybė. Sveikatos mokslai. Visuomenės sveikata. Medicina. Slauga. 2004, 3(34) (rugsėjis), p. 2-6.
 • Fedosiuk O. Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė. Jurisprudencija. 2004, 60(52), p. 82-95.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/a3b/8_fedosiuk.pdf
 • Gutauskas A., Kalesnykas R., Petrošius D. Terorizmas ir jo prevencijos Lietuvoje problema. Jurisprudencija. 2004, 63(55), p. 24-45.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/75a/002_gutauskas_kalesnykas_petrosius.pdf
 • Abramavičius A. Kai kurie baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimus ūkininkavimo (verslo) tvarkai klausimai pagal naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Teisė. 2003, 48, p. 7-14.
 • Fedosiuk O. Prekyba žmonėmis kaip nusikaltimas žmogaus laisvei. Jurisprudencija. 2003, 45(37), p. 86-97.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/bb8/009_fedosiuk.pdf
 • Fedosiuk O. Sukčiavimo normos koncepcija naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jos įgyvendinimo problemos. Teisė. 2003, 48, p. 78-89.
 • Gutauskas A. Organizuota grupė kaip organizuoto nusikalstamumo forma ir jos baudžiamasis teisinis vertinimas. Jurisprudencija. 2003, 41(33), p. 60-71.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/409/006_gutauskas.pdf
 • Gutauskas A. Organizuoto nusikalstamumo baudžiamasis teisinis vertinimas pagal naują Baudžiamąjį kodeksą. Jurisprudencija. 2003, 45(37), p. 31-38.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/a82/003_gutauskas.pdf
 • Fedosiuk O. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose. Jurisprudencija. 2002, 28(20), p. 80-86.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/c64/008_fedosiuk.pdf

 

BAUDŽIAMASIS PROCESAS

 • Ažubalytė R. Baudžiamojo proceso principai: teisės spragų šalinimas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui - 10 metų. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 13-34.
 • Ažubalytė R. Baudžiamojo proceso raidos tendencijos: formų diferenciacija. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 229-242.
 • Prapiestis J. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos reikšmė baudžiamojoje justicijoje. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 11-26.
 • Прапиестис Й., Гирдаускас М., Абрамавичюс А. Новое уголовное право Литвы в контексте конституционной и кассационной юриспруденций. Уголовное право в эпоху финансово – экономических перемен. Москва: Проспект, 2014, р. 483-488.
 • Ažubalytė R. Baudžiamojo proceso europeizacija: kai kurie konstituciniai ir procesiniai Europos arešto orderio reglamentavimo ir taikymo aspektai. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 82-138.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/baudiamojo-proceso-tarptautikumas-patirtis-ir-ikiai
 • Ažubalytė R., Tamošiūnienė E. Civilinė ir baudžiamoji justicija 1918-1940 m. Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 200-255.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/teiss-raida-retrospektyva-ir-perspektyva-liber-amicorum-mindaugui-maksimaiiui
 • Ažubalytė R. Influence of the jurisprudence of the constitutional court on the criminal procedure. Jurisprudencija. 2012, 19(3), p. 1059-1078.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/76e/013_azubalyte.pdf
 • Goda G. Galimybė įgyvendinti baudžiamojo proceso uždavinius baudžiamąją bylą užbaigiant sandoriu. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 441-453.
 • Prapiestis J., Girdauskas M. Baudžiamojo proceso kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui - 10 metų. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 295-334.
 • Ažubalytė R. Nepilnamečio apklausa baudžiamajame procese.  Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo: (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011, p. 159-204.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/baudiamasis-procesas-nuo-teorijos-iki-rodinjimo25190
 • Goda G. Absoliučiai draudžiami veiksmai baudžiamajame procese. Teisė, 2011, 80, p. 19-33.
  http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 80 tomas/19-33.pdf
 • Goda G. Konstitucinė justicija ir baudžiamojo proceso teisės mokslas. Teisė. 2011, 78, p. 68-92.
  http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 78 tomas/68-92.pdf
 • Goda G. Oficialumo principas ir jo išimtys Lietuvos baudžiamajame procese. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 369-394.
 • Ažubalytė R. Baudžiamojo proceso paskirties interpretavimo kaita Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Regnum est. Kovo 11-osios nepriklausomybės aktui 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 511-530.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/regnum-est-liber-amicorum-vytautui-landsbergiui25166
 • Ažubalytė R. Nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos asmens teisė kreiptis į teismą kaip teisminės gynybos realizavimo baudžiamajame procese prielaida. Jurisprudencija. 2010, 4(122), p. 221-244.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/d85/12_Azubalyte.pdf
 • Ažubalytė R. Tendencies of the development of the Lithuanian criminal procedure law. Jurisprudencija. 2010, 1(119), p. 281-296.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/9ca/17azubalyte.pdf
 • Goda G. Poligrafas (melo detektorius) kaip įrodinėjimo priemonė baudžiamajame procese. Teisė. 2010, 76, p. 35-45.
  http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2010 76 tomas/35-45.pdf
 • Прапиестис Й., Невера А., Мельниченко С. Проблемы уголовной юстиции Литвы в юриспруденции Страсбургского суда. Научные основы уголовного права и процессы глобализации. Москва: Проспект, 2010, p. 159-168.
 • Ažubalytė R. Baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja nepilnamečiai, teisinės ir faktinės diferenciacijos prielaidos ir iš jų kylantys reikalavimai. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 61-104.
 • Ažubalytė R.. Losis E. Už procesinį pažeidimą taikytinos prievartos priemonės. Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2), p. 207-223.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/8c1/azubalyte_locis.pdf
 • Goda G. Nusikalstamos veikos imitacijos modelio kaip teisėto tyrimo veiksmo atskyrimas nuo draudžiamo provokavimo daryti nusikalstamą veiką. Teisė, 2009, 73, p. 7-23.
  http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2009 73 tomas/7-23.pdf
 • Nevera A. Per ilga baudžiamojo proceso trukmė ir teisinės gynybos priemonės. Verslo ir teisės aktualijos. 2009, 4,  p. 160-184.
 • Ažubalytė R. Alternatyvūs baudžiamojo konflikto sprendimo būdai nagrinėjant bylą teisme. Jurisprudencija. 2008, 6(108), p. 41-47.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/104/4azubalyte 41-47.pdf
 • Baranskaitė A., Prapiestis J. Non bis in idem. Fundamental Rights in Europe and North Amerika, Supplement 13 „Lithuania“, B IV. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff  Publishers, 2008, p. 47-51.
 • Goda G. Baudžiamojo proceso forma: optimalių procesinių taisyklių paieškos galimybės ir ribos. Teisė. 2007, 65, p. 50-63.
 • Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės santykis. Jurisprudencija. 2006, 1(79), p. 16-24.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/72b/2_azubalyte.pdf
 • Ažubalytė R. Susitarimas (susitaikymas) viešojo kaltinimo bylose kaip viena iš diskrecinio baudžiamojo persekiojimo formų. Jurisprudencija. 2006, 6(84), p. 33-40.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/017/4_azubalyte.pdf
 • Goda G. Operatyvinės veiklos teisinio reguliavimo problemos ir perspektyvos. Teisė, 2006, 58, p. 70-83.
 • Ažubalytė R. Nukentėjusiojo teisėtų interesų ir teisių realizavimas baigiant ikiteisminį tyrimą. Jurisprudencija. 2005, 70(62), p. 119-125.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/1c5/12_azubalyte.pdf
 • Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: reali nuteisimo galimybė ir viešasis interesas (1). Jurisprudencija. 2003, 38(30), p. 20-29.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/b2b/001_azubalyte.pdf
 • Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: viešojo intereso struktūra (2). Jurisprudencija. 2003, 39(31), p. 53-59.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/2e3/005_azubalyte.pdf
 • Ažubalytė R. Prokuroro diskrecinės valdžios kontrolė vykdant baudžiamąjį persekiojimą. Jurisprudencija. 2003, 41(33), p. 49-59.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/cf7/005_azubalyte.pdf
 • Прапиестис Й. Защита прав и свобод обвиняемого в юриспруденции Конституционного Суда Литовской Республики. Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. Выпуск 4(18)2002-1(19)2003, p. 52-62.
 • Goda G. Nekaltumo prezumpcija: įtvirtinimas Lietuvos teisėje ir kai kurie turinio aspektai. Teisė. 2002, 44, p. 42-53.
 • Goda G. Nepilnamečio teisinė padėtis baudžiamajame procese. Nepilnamečių kriminalinė justicija. Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2002, p. 197-219.
 • Goda G. Agento provokatoriaus veikla ir žmogaus teisė į sąžiningą procesą. Teisė, 2000, 37, p. 34-43.
 • Goda G. Kaltinamojo teisė duoti klausimus kaltinimo liudytojams kaip žmogaus teisė. Teisė. 2000, 36, p. 7-18.
 • Goda G. Procesinių prievartos priemonių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso projekte samprata, klasifikacija ir turinys. Teisė. 2000, 35, p. 17-27.
 • Abramavičius A. Kai kurie teoriniai ir praktiniai konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo aspektai. Teisė. 2004, 50, p. 7-16.
 • Abramavičius A. Lietuvos baudžiamosios teisės konstituciniai principai Europos Sąjungos teisės kontekste. Konstitucija, nacionalinė teisė ir Europos teisė. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2004, p. 123-136.
 • Абрамавичюс А., Прапиестис Й. Принцип верховенства Конституции в практике Конституционного Суда Литовской Республики. Международный Альманах. Конституционное правосудие в новом тысячилетии. Ереван: Центр конституционного права Республики Армения, 2004, p. 181-191.
 • Абрамавичюс А., Прапиестис Й. Литва: проблема смертной казни в конституционном правосудии. Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 2004, 2(47), p. 141-143.
 • Прапиестис Й. Защита прав и свобод обвиняемого в юриспруденции Конституционного Суда Литовской Республики. Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. Выпуск 4(18)2002-1(19)2003, p. 52-62.
 • Prapiestis J. Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio 20 ir 31 straipsnių komentaras. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis.. Vilnius: Teisės institutas, 2000, p. 133-144, 235-258.
 • Prapiestis J. Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio Žmogus ir valstybė 31 straipsnio komentaras. Teisės problemos, 1999, 1-2, p. 133-151.
 • Prapiestis J. Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio Žmogus ir valstybė 20 straipsnio komentaras. Teisės problemos, 1999, 1-2, p. 41-51.
Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata