Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Civilinės teisės doktrina

TEISĖS FILOSOFIJA / CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPAI

 • Norkūnas A. Sąžiningumo principo įgyvendinimas: teisės filosofija. Jurisprudencija. 2003, 42(34), p. 5-11.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/834/001_norkunas.pdf
 • Ambrasienė D., Cirtautienė S. Teismų praktikos reikšmė Lietuvoje: stare decisis v. jurisprudence constante. Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum Valentinas Mikelėnas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 13-31.
 • Ambrasienė D., Cirtautienė S. The role of judical precedent in the court practice of Lithuania. Jurisprudencija. 2009, 2(116), p. 61-78.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/83e/ambrasiene_cirtautiene.pdf
 • Kryževičius G. Žvilgsnis į teisėjo socialinio vaidmens perspektyvą: svarbesnių problemų apžvalga. Justitia. 2011, Nr. 1, p. 12-18.
 • Taminskas A. Galimybės riboti įgytąsias socialines teises interpretavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Konstitucinė jurisprudencija, 2011, 2(22), p. 150-165.
 • Taminskas A., Mesonis G. Žmogaus orumas: konstitucinės refleksijos. Jurisprudencija, 2014, 21(4), p. 957-973.

  https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/4012/3814

 CIVILINĖ TEISĖ

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 DAIKTINĖ TEISĖ

 
PAVELDĖJIMO TEISĖ

 • Stripeikienė J. Paveldėjimo teisės normų taikymas Lietuvos teismų praktikoje. Paveldėjimo teisės europeizacijos perspektyvos – link Europos testamento. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 9-39.
 • Bublienė D. Naujasis Europos Komisijos pasiūlymas paveldėjimo srityje: kokią tai turės įtaką Lietuvos paveldėjimo teisei? Paveldėjimo teisės europeizacijos perspektyvos – link Europos testamento. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 162-189.
 • Bublienė D., Čaplinskienė, E. Ribota įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas. Teisė, 2011, 81, p. 12-28.
  http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/130/98


PRIEVOLIŲ TEISĖ


ŠEIMOS TEISĖ

CIVILINIS PROCESAS

VARTOTOJŲ TEISĖ

 • Bublienė D. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva. Teisė, 2006, 58, p. 7-23.
  http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367154910921/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 • Bublienė D. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva. Teisė, 2006, 59, p. 28-45.
  http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367154909070/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 • Norkūnas A. Vartotojo teisių dėl žalos, padarytos nekokybiškais produktais, gynimo pokyčiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Jurisprudencija. 2006, 2(80), p. 73-79. http://www.mruni.eu/upload/iblock/0ba/7_norkunas.pdf
 • Bublienė D. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. Jurisprudencija, 2007, 9(99), p. 41-47.
  https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2680/2484
 • Bublienė D. Vartotojų teisių direktyvos pagal naująją Vartotojų teisių direktyvą: žingsnis pirmyn? Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje = Aspects juridiques de la protection des consommateurs dans l’Union Européenne = Legal aspects of consumer protection in the European Union: konferencijos mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011, p. 39-52.
 • Bublienė D. Vartotojų teisė į informaciją pagal naująjį vartotojų teisių direktyvos pasiūlymą: žingsnis pirmyn? Jurisprudencija, 2011, 18(4), p. 1593-1608.
  https://www.mruni.eu/upload/iblock/b0c/17_Bubliene.pdf
 • Bublienė D., Zemlytė E. Alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo mechanizmo reguliavimo problemos Lietuvoje. Verslo ir teisės aktualijos. 2012, 7(2), p. 280-299.
 • Bublienė D., Žalimienė S. The Implementation of the Services Directive in Lithuania. The Implementation of the EU Services Directive: Transposition, Problems and Strategies. Eds.: Stelkens, U.; Weiß, W.; Mirschberger, M. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012, p. 379-405.
 • Bublienė D. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 680-696.
 • Bublienė D. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar kodifikavimas? Teisė, 2012, 83, p. 37-61.
  http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/99/68
 • Bublienė, D., Zemlytė E. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? Teisė, 2012, 84, p. 7-27.
  http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10/1
 • Bublienė D. Nesąžiningų sąlygų kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje: efektyvus mechanizmas? Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga = Aspects juridiques de la protection des consommateurs dans l’union européenne: la protection du consommateur contractant. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 111-125.
 • Bublienė D. Direktyvos dėl vartotojų alternatyvaus ginčų sprendimo įtaka Lietuvos teisei: iššūkiai ir galimybės. Teisė, 2014, 93, p. 95-112.
  http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/5078/5223
 • Bublienė D. The future of consumer credit in Lithuania: quo vadis, consumer credit? Juridica International. Tartu: University of Tartu Press, 2014, vol. 22, p. 149-167.
 • Bublienė D. Vartotojų aquis communautaire įtaka Lietuvos teisei: Vartotojų teisių direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę pavyzdys. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 267-294.
 • Bublienė D. Recent collective redress developments in Lithuania – key issues in light of the implementation of the Commission Recommendation. Collective Redress in Europe: Why and How? London: British Institute of International and Comparative Law, 2015, p. 153-168.
 • Bublienė D. Viešojo sektoriaus subjektų valdoma informacija - ar išnaudojamos visos galimybės atvirų duomenų erdvei sukurti. Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 6-31.

VIEŠOJO INTERESO GYNIMAS

 • Brazdeikis A., Klimas E. Visuomenės (viešojo) intereso gynimas planuojant teritorijas. Viešojo intereso gynimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 118-139.

BANKROTO TEISĖ

 • Laužikas E., Višinskis V. Fizinių asmenų nemokumo problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Teisė. 2006, 59, p. 46-56.
 • Norkus R. Bankroto bylų nagrinėjimas: teorija ir praktika. Justitia, 2007, 2, p. 2-20.
 • Kavalnė S., Norkus R. Kai kurios finansinio užstato realizavimo skolininko bankroto procese problemos. Jurisprudencija. 2009, 1(115), p. 247-266.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/ae8/10_norkus_kavalne.pdf
 • Norkus R. Nemokumas ir jo sąvokos dualizmas Lietuvos teisėje: ar reikalinga teisinio reguliavimo reforma? Justitia, 2013, 78, p. 2-13.

FINANSŲ IR MOKESČIŲ TEISĖ

KOMERCINIS ARBITRAŽAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISĖ

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

 • Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). Jurisprudencija, 2004, 55(47), p. 57-67.
  https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3236/3034
 • Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). Jurisprudencija, 2005, 71(63), p. 34-48.
  https://www.mruni.eu/upload/iblock/ab1/004_klimkeviciute.pdf
 • Klimkevičiūtė D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. Justitia, 2008, 1, p. 40-52.
 • Klimkevičiūtė D. Prekių ženklų teisinė apsauga ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas: tarpusavio santykio problema. Justitia, 2008, 4, p. 45-57.
 • Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. Jurisprudencija, 2009, 1(115), p. 267-294.
  https://www.mruni.eu/upload/iblock/77a/11_klimkeviciute_tikra.pdf
 • Klimkevičiūtė D. Prekių ženklai ir juridinių asmenų pavadinimai: tarpusavio santykio problema. Justitia, 2009, 1, p. 19-36.
 • Klimkevičiūtė D. Reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: aktualūs Europos Bendrijų Teisingumo Teismo aiškinimai. Justitia, 2009, 2, p. 67-80.
 • Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos procedūriniai teisiniai aspektai. Justitia, 2010, 1, p. 55-70.
 • Klimkevičiūtė D. The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states = Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: teisinio reguliavimo Europos Sąjungos valstybėse narėse tendencijos. Socialinių mokslų studijos, 2010, 3(7), p. 229-256.
  https://www.mruni.eu/upload/iblock/ebb/14klimkeviciute.pdf
 • Klimkevičiūtė D. Prekių ženklo naudojimo reikalavimas: teorinės ir praktinės problemos. Socialinių mokslų studijos, 2012, 4(3), p. 1085-1107.
  https://www.mruni.eu/upload/iblock/d17/016_klimkeviciute.pdf
 • Klimkevičiūtė D. Verslo identifikatoriai kaip civilinių teisių objektai. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 161-193.
  http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/lietuvos-respublikos-civilinis-kodeksas-pirmieji-deimt-galiojimo-met

VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS APSAUGA

 • Vasarienė D. Viešoji nuosavybė: valstybės biudžeto lėšų formavimas ir paskirstymas. Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika. Vilnius: Leidykla MES, 2013, p. 426-443.

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ

 • Šimanskis K., Jurgelaitienė G. Le renvoi préjudciel dans un système des contentieux communautaires: peut-il être un remède au déséquilibre de protection juridictionnelle à l'égard des requérants individuels? = Prejudicinis sprendimas Bendrijos ginčų sistemoje: ar jis gali būti teisminės apsaugos disbalanso privačių ieškovų atžvilgiu atsvara? Verslo ir teisės aktualijos, 2009, 3, p. 170-193.

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA

 • Sagatys G. Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje. Jurisprudencija. 2002, 33(25), p. 83-94.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/4ce/008_sagatys.pdf
 • Sagatys G. Vaiko atskyrimas nuo tėvų ir alternatyvioji globa Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Jurisprudencija. 2003, 41(33), p. 25-38.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/8fa/003_sagatys.pdf
 • Sagatys G. Vaiko nepriežiūra ir smurtas šeimoje: naujos Europos žmogaus teisių konvencijos taikymo galimybės. Justitia. 2005, 4, p. 11-21.
 • Sagatys G. Europos žmogaus teisių konvencija ir vaiko teisės. Žmogaus teisių užtikrinimas demokratinėje visuomenėje. Vilnius: Europos Tarybos informacijos biuras, 2006, p. 12-18.
 • Sagatys G. Įvaikinimo teisinio reguliavimo problemos Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Jurisprudencija. 2008, 2(104), p. 18-27.
  http://www.mruni.eu/upload/iblock/d89/2_gediminas_sagatys.pdf
 • Norkus R. Europos žmogaus teisių teismas ir Lietuvos teismai: dialogo efektyvumas. Konstitucinė jurisprudencija, 2016, 4(44), p. 176-183.

 

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata