Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Baudžiamųjų bylų skyriaus (toliau – Skyrius) raštinės uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką, pavaldumą.
 2. Skyriaus raštinė yra Teismo struktūrinis padalinys.
 3. Skyriaus raštinė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Teisėjų tarybos nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, taip pat Teismo pirmininko, Skyriaus pirmininko, Teismo kanclerio įsakymais, Teismo Dokumentų valdymo tvarkos taisyklėmis, Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo Teisme tvarkos taisyklėmis, Teismo darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS

SKYRIAUS RAŠTINĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai Skyriaus raštinės uždaviniai:

4.1. padėti Teismo pirmininkui, Skyriaus pirmininkui, teisėjams įgyvendinti Teismų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas;

4.2. organizuoti ir tvarkyti su Skyriaus teisėjų veikla susijusią raštvedybą;

4.3. teikti proceso dalyviams bei kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie kasacinių baudžiamųjų bylų ir proceso atnaujinimo tvarka nagrinėjamų bylų eigą, priimtų sprendimų rezultatus;

4.4. sudaryti apibendrintas statistines ataskaitas apie gautus ir išnagrinėtus kasacinius skundus, procesinius dokumentus dėl proceso atnaujinimo, kasacine ar proceso atnaujinimo tvarka išnagrinėtas baudžiamąsias, administracinių nusižengimų bylas bei rezultatus.

 1. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Skyriaus raštinė atlieka šias funkcijas:

5.1. siunčia arba įteikia tinkamai patvirtintas teisėjų atrankos kolegijos nutarčių kopijas proceso dalyviams;

5.2. sutvarko ir išsiunčia atitinkamos instancijos teismui ar kitai institucijai grąžinamas nepriimtas Skyriuje nagrinėti bylas;

5.3. esant poreikiui, Skyriaus pirmininko pavedimu atlieka Skyriaus atrankos kolegijos teisėjų privačių interesų ir ankstesnio dalyvavimo bylos procese patikrą;

5.4. rengiamose skirti nagrinėti bylose atlieka teisėjų ankstesnio dalyvavimo bylos procese patikrą;  

5.5. rengia ir išsiunčia raštus, susijusius su Skyriuje nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bylomis;

5.6. surenka ir įveda į Lietuvos teismų informacinę sistemą „LITEKO“ (toliau – LITEKO sistema) Skyriuje nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų, susijusių siunčiamų procesinių dokumentų, atsakymų į raštus duomenis;

5.7. sudaro priimtų nagrinėjimui kasacine ar proceso atnaujinimo tvarka baudžiamųjų, atnaujintų administracinių nusižengimų bylų apskaitos korteles, paskyrus teisėjų kolegiją bei pranešėją, suveda bylų informaciją į LITEKO sistemą ir perduoda bylas teisėjams ar jų padėjėjams;

5.8. siunčia procesinius dokumentus proceso dalyviams;

5.9. sudaro baudžiamųjų, atnaujintų administracinių nusižengimų bylų, paskirtų nagrinėjimui Teismo posėdžiuose, tvarkaraščius ir įkelia į informacinį ekraną;

5.10. paskirsto Skyriaus raštinėje gautus procesinius ir kitus dokumentus perduoda juos teisėjams ar jų padėjėjams;

5.11. dalyvauja Skyriaus teisėjų nagrinėjamų bylų žodinio proceso teismo posėdžiuose, daro garso įrašus ir įkelia į LITEKO sistemą, rašo Teismo posėdžių protokolus, protokoluoja kitus Teisme vykstančius posėdžius, nesusijusius su Teismo procesu;

5.12. Skyriaus pirmininkui paskyrus bylos nagrinėjimo datą, praneša proceso dalyviams apie bylų nagrinėjimo vietą bei laiką;

5.13. tvarko išnagrinėtas bylas ir išsiunčia parengtų ir patvirtintų procesinių dokumentų (nutarčių) kopijas ar nuorašus kasatoriams bei kitiems proceso dalyviams, o išnagrinėtas kasacine ar proceso atnaujinimo tvarka baudžiamąsias, atnaujintas administracinių nusižengimų bylas grąžina teismams ar atitinkamoms institucijoms;

5.14. suteikia informaciją suinteresuotiems asmenims apie kasacinių skundų, proceso atnaujinimo prašymų, kitų procesinių dokumentų bei baudžiamųjų, atnaujintų administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo eigą, priimtus sprendimus;

5.15. proceso dalyviui pageidaujant (nustatyta tvarka patikrinus jo tapatybę), sudaro sąlygas susipažinti su Skyriaus raštinės žinioje esama kasacine ar proceso atnaujinimo tvarka nagrinėjamų bylų medžiaga;

5.16. sudaro ir apibendrina statistines ataskaitas ir teikia jas Teismo pirmininkui, Skyriaus pirmininkui, Nacionalinei teismų administracijai;

5.17. sutvarko kasacine bei proceso atnaujinimo tvarka išnagrinėtų baudžiamųjų ir atnaujintų administracinių nusižengimų bylų nutarčių kopijas, suskirsto jas pagal teismus, susega į atskirus aplankus, sutvarko kasacinių ir proceso atnaujinimo bylų apskaitos korteles, susega visus gautus prašymus bei kitus dokumentus, atsakymus į juos į segtuvus ir perduoda Teismo archyvui;

5.18. stebi elektroninių atnaujintų administracinių nusižengimų bylų funkcionavimą, teikia siūlymus dėl sistemos tobulinimo;

5.19. skaitmenizuoja atnaujintose administracinių nusižengimų bylose dokumentus, kopijas tvirtina elektroniniu parašu ir per LITEKO VEP posistemį išsiunčia bylos šalims;

            5.20. registruoja piliečių prašymus, skundus ir dokumentus, rengia procesinių dokumentų projektus pilietinių teisų atkūrimo klausimais, rengia atsakymus į juos ir paklausimus dėl archyvinių dokumentų paieškos Lietuvos ir kitų užsienio valstybių institucijoms;

            5.21. organizuoja archyvinių baudžiamųjų bylų išreikalavimą iš archyvų;

5.22. vykdo sprendimus dėl pilietinių teisių atkūrimo pažymėjimų išdavimo ir šiuos pažymėjimus registruoja;

5.23. rengia asmenų, kuriems atkurtos pilietinės teisės (nuo 1989 m.), perdavimo archyvui dokumentus pagal suderintą tvarką su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

            5.24. vykdo Teismo įslaptintos dokumentacijos administravimą;

5.25. suderinus su Skyriaus pirmininku, rengia Skyriaus raštinės nuostatų, Skyriaus raštinės darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.26. nesant Skyriaus Teismo administracijos sekretoriaus, užtikrina šios pareigybės funkcijų vykdymą;

5.27. nustatyta tvarka perduoda į archyvą nutarčių kopijas bei kitus dokumentus;

5.28. atlieka funkcijas, susijusias su neviešomis bylomis (išsiunčia pranešimus apie bylos medžiagos pripažinimą vieša arba nevieša, kontroliuoja neviešumo žymos priskyrimą bylų kortelėje);

5.29. dalyvauja rengiant Teismo dokumentacijos planą kalendoriniams metams, esant būtinybei, dalyvauja rengiant jo papildymo sąrašą, Dokumentų registrų sąrašą;

5.30. siunčia pirmosios instancijos teismams išnagrinėtų kasacinių baudžiamųjų bylų nutarčių kopijas, jeigu priimamas sprendimas bylą grąžinti apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo;

5.31. nesant Skyriaus raštinės vedėjo, vyriausiojo specialisto, Teismo posėdžių sekretoriaus – jų pareigybės funkcijas atlieka kitas Teismo kanclerio įsakymu paskirtas skyriaus raštinės valstybės tarnautojas;

5.32. dalyvauja dokumentų rengimo darbo grupėse, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo pirmininko, Skyriaus pirmininko ir su jais suderintus Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

III SKYRIUS

SKYRIAUS RAŠTINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Skyriaus raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir vykdydama funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus raštinės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

6.2. reikalauti, kad Teisės tyrimų grupės teisėjų padėjėjai (baudžiamosios teisės) procesinius dokumentus nustatytais terminais pristatytų į Skyriaus raštinę;

            6.3. teikti Skyriaus pirmininkui ir suderinus su Skyriaus pirmininku Teismo kancleriui pasiūlymus dėl Skyriaus raštinės veiklos tobulinimo, jos darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo.

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas, Skyriaus raštinė turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS RAŠTINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR PAVALDUMAS

 1. Skyriaus raštinei vadovauja Skyriaus raštinės vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Teismo kancleris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Skyriaus raštinės vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus pirmininkui.
 3. Skyriaus raštinės vedėjas:

10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus raštinės darbą;

10.2. atsako už Skyriaus raštinei nustatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

10.3. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Kiti Skyriaus raštinės darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 2. Skyriaus raštinės darbuotojai:

12.1. yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus raštinės vedėjui;

12.2. asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Skyriaus raštinės darbuotojų tarnautojų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę ir pavaldumą nustato jų pareigybių aprašymai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyriaus raštinės statusas, pareigybių skaičius, uždaviniai, funkcijos, darbo organizavimas keičiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus raštinės darbuotojai.

__________________________

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata