Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus raštinės nuostatai

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ  BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Civilinių bylų skyriaus raštinės (toliau – Skyriaus raštinė) paskirtį, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką, pavaldumą.
 2. Skyriaus raštinė yra Teismo struktūrinis padalinys.
 3. Skyriaus raštinė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teismų įstatymu, Teisėjų tarybos nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, taip pat Teismo pirmininko, Teismo kanclerio įsakymais, Teismo Dokumentų valdymo tvarkos taisyklėmis, Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo Teisme tvarkos taisyklėmis, Teismo darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais.
 4. Skyriaus raštinė turi savo specialios paskirties antspaudą ir spaudus.

II SKYRIUS SKYRIAUS RAŠTINĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai Skyriaus raštinės uždaviniai yra:

5.1. užtikrinti procesinių dokumentų valdymą bei jų paskirstymo ir civilinių bylų, patenkančių į Skyriaus raštinę judėjimo kontrolę;

5.2. teikti proceso dalyviams bei kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie kasacinių skundų bei kitų procesinių dokumentų, kasacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų eigą, priimtų sprendimų rezultatus;

5.3. sudaryti statistines ataskaitas apie gautus ir išnagrinėtus kasacinius skundus, kasacine tvarka išnagrinėtas civilines bylas bei priimtus rezultatus.

 1. Skyriaus raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. reikalauja iš teismų ar kitų teisėsaugos institucijų civilines bylas, reikalingas kasacinių skundų nagrinėjimui;

6.2. pateikia kasacinius skundus, atsiliepimus į kasacinius skundus, pareiškimus dėl prisidėjimo prie kasacinių skundų, prašymus ir kitus dokumentus bei jų sąrašą Teisėjų atrankos kolegijai;

6.3. rengia ir išsiunčia raštus, susijusius su kasaciniais skundais ir civilinėmis bylomis, teikia duomenis įvairiems registrams;

6.4. surenka ir įveda Skyriaus raštinėje gautų kasacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų, kasacinių skundų, siunčiamų dokumentų, atsakymų į raštus duomenis į informacinę teismų sistemą „LITEKO“;

6.5. fiksuoja ir tvarko informaciją Elektroninėje byloje;

6.6. sudaro priimtų nagrinėjimui kasacine tvarka civilinių bylų apskaitos korteles;

6.7. paskyrus teisėjų kolegiją bei pranešėją, suveda informaciją į „LITEKO“, perduoda bylas teisėjams ar jų padėjėjams;

6.8. talpina į informacinę teismų sistemą „LITEKO“ priimtų Teisėjų atrankos kolegijos ir kasacine tvarka išnagrinėtų bylų nutarčių elektronines versijas;

6.9. tvirtina Civilinių bylų skyriaus teisėjų priimtų nutarčių kopijas;

6.10. talpina specialiame interneto tinklapyje informaciją apie paskirtų civilinių bylų rašytinio nagrinėjimo vietą, laiką bei Teismo sudėtį;

6.11. rengia civilinių bylų, paskirtų nagrinėjimui kasacinės instancijos Teismo posėdyje, nutarčių paskelbimo tvarkaraščius, perduoda juos teisėjams, skelbia informacinėje lentoje;

6.12. paskirsto Skyriaus raštinėje gautus procesinius ir kitus dokumentus, perduoda juos teisėjams ar jų padėjėjams;

6.13. organizuoja civilinių bylų kasacinės instancijos Teismo žodinius posėdžius, daro garso įrašus, juos sukelia į sistemą ir pateikia bylą teisėjui pranešėjui;

6.14. išsiunčia parengtų patvirtintų procesinių dokumentų (nutarčių) kopijas kasatoriams bei kitiems proceso dalyviams, o išnagrinėtas kasacine tvarka civilines bylas grąžina teismams, persiunčia sugrįžusius neįteiktus dokumentus adresatams;

6.15. suteikia informaciją apie kasacinių skundų bei civilinių bylų nagrinėjimo eigą, apie priimtus sprendimus suinteresuotiems asmenims; proceso dalyviams sudaro sąlygas susipažinti su Skyriaus raštinės žinioje esamų kasacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų medžiaga;

6.16. sudaro ir apibendrina statistines ataskaitas ir teikia jas Teismo pirmininkui, Civilinių bylų skyriaus pirmininkui, Nacionalinei teismų administracijai;

6.17. sutvarko kasacine tvarka išnagrinėtų bylų nutarčių atitinkamai patvirtintas kopijas, suskirsto jas pagal teismus, susega į atskirus aplankus ir perduoda archyviniam saugojimui;

6.18. rengia Skyriaus raštinės nuostatus ir Skyriaus raštinės darbuotojų pareigybių aprašymus, dokumentų, susijusių su Skyriaus raštinės veikla, dokumentų valdymu, asmenų aptarnavimu, projektus;

6.19. dalyvauja dokumentų rengimo darbo grupėse, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo pirmininko ir Civilinių bylų skyriaus pirmininko pavedimus, susijusius su Skyriaus raštinės veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

III SKYRIUS

 SKYRIAUS RAŠTINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Skyriaus raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

7.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus raštinės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

7.2. reikalauti, kad Teisės tyrimų grupės teisėjų padėjėjai (privatinės teisės) procesinius dokumentus nustatytais terminais pristatytų į Skyriaus raštinę;

7.3. teikti pasiūlymus Civilinių bylų skyriaus pirmininkui ir Teismo kancleriui dėl Skyriaus raštinės veiklos tobulinimo, jos darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo.

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas, Skyriaus raštinė turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS RAŠTINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR PAVALDUMAS

 1. Skyriaus raštinei vadovauja Skyriaus raštinės vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Teismo kancleris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Skyriaus raštinės vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.
 3. Skyriaus raštinės vedėjas:

11.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus raštinės darbą;

11.2. atsako už Skyriaus raštinei nustatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

11.3. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Kiti Skyriaus raštinės darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 2. Skyriaus raštinės darbuotojai:

13.1. yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus raštinės vedėjui;

13.2. asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Skyriaus raštinės darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę ir pavaldumą nustato jų pareigybių aprašymai.
 2. Kai nėra Skyriaus raštinės vedėjo, vyriausiojo specialisto ar vyresniojo specialisto, jį pavaduoja kitas Teismo kanclerio įsakymu paskirtas Teismo valstybės tarnautojas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyriaus raštinės statusas, pareigybių skaičius, uždaviniai, funkcijos, darbo organizavimas keičiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus raštinės darbuotojai.

____________________________________

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata