Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko
2017 m. sausio 18 d. įsakymu
Nr. (1.4)-1T-2 (2022 m. gegužės      d. Teismo pirmininko įsakymo Nr. (1.4)-1T-   redakcija)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO NUOSTATAI
 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – Teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.

2. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Teismo veikla valdymo ir darbo organizavimo srityse grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms bei kitais atsakingo valdymo principais.

4. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), įsteigtas įstatymu, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Teismo buveinės adresas – Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Teismas turi interneto svetainę (www.lat.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

7. Teismas yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims, nutarimams (išskyrus nutarimus administracinių nusižengimų bylose) ir įsakymams peržiūrėti. Teismas nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinių nusižengimų bylose.

8. Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus.

9. Teismas taip pat atlieka funkcijas, nustatytas kitais įstatymais ir teisės aktais.

10. Teismas analizuoja nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teismų praktiką, kitus teisės šaltinius, rengia teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgas, viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.

11. Teismas leidžia biuletenį „Teismų praktika“. Biuletenyje skelbiama aktuali informacija apie teismų praktiką, teismų praktikos apibendrinimai ir apžvalgos, kurių skelbimui pritarė Teismo Baudžiamųjų arba Civilinių bylų skyrius. Biuletenyje gali būti skelbiama ir kita informacija apie Teismo veiklą, medžiaga, reikšminga vienodam teisės aiškinimui ir taikymui užtikrinti.

12. Teismas turi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises ir pareigas.

III SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Teismas susideda iš Teismo pirmininko, skyrių pirmininkų ir kitų teisėjų.

14. Teismo, kaip valstybės valdžios institucijos ir biudžetinės įstaigos, vadovas yra Teismo pirmininkas, kurį iš paskirtų šio Teismo teisėjų skiria ir atleidžia Seimas Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu, patarus Teisėjų tarybai. Teismo pirmininką iš pareigų atleidžia Seimas Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu, patarus Teisėjų tarybai.

15. Skyriaus pirmininką iš paskirtų šio Teismo teisėjų skiria Seimas Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu, patarus Teisėjų tarybai. Skyriaus pirmininką iš pareigų atleidžia Seimas Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu, patarus Teisėjų tarybai.

16. Teismo teisėjų skaičių nustato Seimas Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu, pasiūlius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui.

17. Teismo veikla organizuojama vadovaujantis Teismo pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

18. Teismo administracijos ir kitų padalinių veikla organizuojama vadovaujantis šiais nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis, Teismo struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

19. Teismo pirmininkas Įstatyme jam priskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti skyrių pirmininkams, kitiems teisėjams.

20. Teisme yra Baudžiamųjų bylų skyrius ir Civilinių bylų skyrius (toliau – skyriai). Teisėjus į skyrius paskirsto Teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į teisėjų darbo krūvį skyriuose.

21. Skyrių darbui vadovauja ir už tinkamą skyriams priskirtų funkcijų atlikimą atsako skyrių pirmininkai.

22. Skyrių pirmininkų pareigas, kai pirmininkų nėra, eina didžiausią teisėjo darbą stažą Teisme turintys to skyriaus teisėjai.

23. Teismo administracijai vadovauja Teismo kancleris. Teismo kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus Teismo pirmininkui. Teismo kanclerį penkerių metų kadencijai konkurso būdu, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Teismo pirmininkas. Teismo kancleris negali eiti to paties Teismo kanclerio pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

24. Teismo kancleris tvirtina Teismo administracijos struktūrą, kurią sudaro administracijos padaliniai, Teismo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, tarnybines nuobaudas arba priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo.

25. Teismo kancleris koordinuoja ir kontroliuoja Teismo struktūrinių padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant Teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai.

26. Teismo kancleris pagal kompetenciją priimtus sprendimus įgyvendina įsakymais ir rezoliucijomis, kurie privalomi Teismo administracijos personalui. Teismo kancleris atlieka įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teismo pirmininko jam pavestas užduotis.

IV SKYRIUS

TEISMO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

27. Teismo buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

28.  Teismo finansų kontrolė atliekama Teismo pirmininko nustatyta tvarka.

29. Teismo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Teismo vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų administracija.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Teismas gali būti reorganizuotas ar likviduotas tik įstatymu.

31. Teismas negali būti reorganizuotas ar likviduotas, jeigu jo kompetencijai priskirtos teisingumo vykdymo funkcijos neperduotos kito teismo jurisdikcijai.

______________________________

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata