Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštinės nuostatai

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO RAŠTINĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) raštinės nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Teismo raštinės paskirtį, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, atskaitomybę ir darbo organizavimo tvarką.
 2. Teismo raštinė yra Teismo struktūrinis padalinys, užtikrinantis dokumentų Teisme valdymą: gaunamų procesinių ir neprocesinių prašymų, pareiškimų, skundų, teisminių bylų, kitos korespondencijos priėmimą, registravimą, skenavimą, paskirstymą ir perdavimą pagal priklausomybę atitinkamiems Teismo struktūriniams padaliniams, siunčiamų neprocesinių dokumentų registravimą ir išsiuntimą, parengtų siųsti procesinių dokumentų ir teisminių bylų tvarkymą bei išsiuntimą, besikreipiančių asmenų aptarnavimą, dokumentų vertimą.
 3. Teismo raštinė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teismų įstatymu, Teisėjų tarybos nutarimais kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, taip pat Teismo pirmininko, Teismo kanclerio įsakymais, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo dokumentų valdymo tvarkos taisyklėmis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo Teisme tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais.
 4. Teismo raštinė turi savo specialios paskirties antspaudą ir spaudus.

II SKYRIUS

TEISMO RAŠTINĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Teismo raštinės uždaviniai yra:

5.1. užtikrinti tinkamą dokumentų valdymą ir kontrolę;

5.2. organizuoti asmenų priėmimą Teisme taikant „vieno langelio“ principą;

5.3. formuoti vienodą dokumentų valdymo politiką Teismo struktūriniuose padaliniuose;

5.4. užtikrinti tinkamą vertimą iš valstybinės kalbos į rusų ar lenkų kalbą bei iš rusų ar lenkų kalbos į valstybinę kalbą;

5.5. užtikrinti tinkamą lietuvių kalbos nemokančių ar nepakankamai mokančių rusakalbių ar lenkakalbių proceso dalyvių teisių ir pareigų realizavimą.

 1. Teismo raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. priima, peržiūri ir skirsto įvairiu būdu gaunamus procesinius ir neprocesinius prašymus, pareiškimus, skundus, teismines bylas ir kitą korespondenciją, atlieka gaunamų dokumentų registraciją, juos skenuoja, pateikia ją pagal kompetenciją Teismo pirmininkui, Baudžiamųjų arba Civilinių bylų skyrių pirmininkams, Teismo kancleriui ar kitiems Teismo struktūriniams padaliniams;

6.2. kartu su Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių raštinėmis organizuoja tinkamą procesinių dokumentų srautų judėjimą, saugojimą, užtikrina duomenų įvedimą į Lietuvos teismų informacinę kompiuterinę sistemą „LITEKO“;

6.3. vykdo siunčiamų neprocesinių, vidaus, parengtų siųsti procesinių dokumentų bei procesinių bylų tvarkymą bei apskaitą;

6.4. išduoda proceso šalims nutarčių nuorašus;

6.5. teikia informaciją interesantams telefonu;

6.6. kontroliuoja, kad būtų laiku atsakyta į Teisme gautus neprocesinius dokumentus, seka neprocesinių dokumentų nagrinėjimo terminus, periodiškai informuoja vykdytojus apie besibaigiantį kontroliuojamų dokumentų įvykdymo terminą;

6.7. teikia Teismo darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais, konsultuoja Teismo darbuotojus, prisijungusius prie Lietuvos teismų informacinės kompiuterinės sistemos „LITEKO“, Teismo dokumentų valdymo kompiuterinės sistemos „KONTORA“, jų naudojimo klausimais;

6.8. tvirtina Teismo vidaus dokumentų, Teisme gautų dokumentų kopijas, nuorašus. Esant tarnybinei būtinybei, gali tvirtinti Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių procesinių dokumentų kopijas;

6.9. organizuoja ir užtikrina besikreipiančių į Teismą asmenų aptarnavimą;

6.10. dalyvauja rengiant Teismo dokumentacijos planą kalendoriniams metams, jo papildymo sąrašą, Dokumentų registrų sąrašą;

6.11. saugo Teismo antspaudus: „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2“, „Teismo raštinė“, spaudus gautai ir siunčiamai korespondencijai žymėti ir užtikrina tinkamą jų naudojimą;

6.12. atlieka prašymų, pareiškimų, bylų dėl Teisėjų garbės teismo sprendimų peržiūrėjimo apyvartą Teismo dokumentų valdymo kompiuterinėje sistemoje „KONTORA“ bei užtikrina jų judėjimą Teisme;

6.13. atlieka bylų dėl rūšinio teismingumo apskaitą Lietuvos teismų informacinėje kompiuterinėje sistemoje „LITEKO“ bei užtikrina šių bylų judėjimą Teisme;

6.14. rengia ataskaitas apie Teisme gautus skundus teisėjų atžvilgiu ir pateikia jas Nacionalinei teismų administracijai;

6.15. administruoja Teismo el. paštą lat@teismas.lt;

6.16. registruoja teisės aktus, teisės aktų projektų, pastabas ir pasiūlymus Teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS ir Teisės aktų registre TAR;

6.17. teikia duomenis Teismo darbuotojams iš Juridinių asmenų registro bei Nekilnojamojo turto registro;

6.18. atlieka išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylose, apskaitą;

6.19. atlieka dokumentų vertimą iš valstybinės kalbos į rusų ar lenkų kalbą bei iš rusų ar lenkų kalbos į valstybinę kalbą,  užtikrina vertėjo dalyvavimą teismo posėdžiuose;

6.20. rengia Teismo raštinės nuostatus ir Teismo raštinės darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų Teismo vidaus dokumentų projektus, susijusius su Teismo raštinės veikla, dokumentų valdymu, asmenų aptarnavimu;

6.21. rengia ir perduoda į archyvą toliau saugoti Teismo raštinėje formuojamas dokumentų bylas;

6.22. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių veikloje;

6.23. nagrinėja Teismo raštinės kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

TEISMO RAŠTINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Teismo raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

7.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Teismo raštinės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

7.2. grąžinti Teismo struktūriniams padaliniams bylas ir dokumentus, parengtus nesilaikant bendrųjų dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų;

7.3. reikalauti, kad siunčiama korespondencija iš Teismo struktūrinių padalinių būtų laiku pristatoma į Teismo raštinę;

7.4. reikalauti iš Teismo struktūrinių padalinių vadovų, kad pavedimai būtų įvykdomi nustatytais terminais;

7.5. teikti pasiūlymus Teismo kancleriui dėl Teismo raštinės veiklos tobulinimo, jos darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo.

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas, Teismo raštinė turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

TEISMO RAŠTINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR PAVALDUMAS

 1. Teismo raštinei vadovauja Teismo raštinės vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Teismo kancleris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kiti Teismo raštinės darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 2. Teismo raštinės vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.
 3. Teismo raštinės vedėjas:

11.1. planuoja ir organizuoja Teismo raštinės darbą;

11.2. atsako už Teismo raštinei paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

11.3. vykdo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

11.4. vykdo kitus Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

 1. Teismo raštinės darbuotojai:

12.1. yra tiesiogiai pavaldūs Teismo raštinės vedėjui;

12.2. asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Kai Teismo raštinės vedėjo nėra, jį pavaduoja Teismo kanclerio įsakymu paskirtas Teismo valstybės tarnautojas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatai gali būti pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios Teismo kanclerio įsakymu.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Teismo raštinės darbuotojai.

___________________________________________

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata