Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kanclerio tarnybos nuostatai

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kanclerio 2020 m. spalio 16 d.
įsakymu Nr. (1.5)-2T-24 (Teismo kanclerio 2022 m. gegužės 30 d.
įsakymo Nr. (1.5)-2T-12 redakcija)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO KANCLERIO TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) kanclerio tarnybos paskirtį, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimo tvarką.
 2. Teismo kanclerio tarnyba yra Teismo struktūrinis padalinys.
 3. Teismo kanclerio tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Teismų įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, kaupimą, saugojimą ir naudojimą, biudžetinių įstaigų finansinę veiklą, apskaitą bei atskaitomybę; Teisėjų tarybos nutarimais, Teismo pirmininko įsakymais, Teismo kanclerio įsakymais, Teismo nuostatais, Teismo darbo tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II SKYRIUS

TEISMO KANCLERIO TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Pagrindiniai Teismo kanclerio tarnybos uždaviniai yra:4.1. koordinuoti ir kontroliuoti Teismo strateginių veiklos planų rengimą, jų įgyvendinimą ir dalyvauti juos sudarant;

           4.2. dalyvauti sprendžiant Teismo finansinės veiklos klausimus, organizuoti Teismo biudžeto pajamų-išlaidų planavimą;

           4.3. tvarkyti Teismo vykdomų programų buhalterinę apskaitą;

           4.4. rengti Teismo biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas siekiant teisingai atspindėti Teismo finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus;

            4.5. kontroliuoti valstybės biudžeto lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

            4.6. organizuoti Teismo personalo administravimą;

            4.7. užtikrinti Teismo vidaus kontrolę;

            4.8. organizuoti administracinį, informacinį, techninį darbą.

           5. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Teismo kanclerio tarnyba vykdo šias funkcijas:

           5.1. rengia Teismo vykdomų programų biudžeto išlaidų sąmatas, tvarko buhalterinę apskaitą;

           5.2. skaičiuoja ir išmoka teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal sutartis darbo užmokestį;

            5.3. rengia Teismo biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas finansines ir statistines ataskaitas;

           5.4. esant poreikiui organizuoja Teismo biudžeto tikslinimą – analizuoja biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą Teisme, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo;

           5.5. vykdo gaunamų apskaitos dokumentų finansų kontrolę, tikrina, ar užfiksuotos juose finansinės-ūkinės operacijos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Užtikrina visų finansinių-ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą pagal apskaitos specialistams pateiktus dokumentus;

           5.6. rengia mokėjimo dokumentus – atsako už įsiskolinimų apmokėjimą nepažeidžiant mokėjimų ir sutartinės drausmės, jei Teismui patvirtintų asignavimų pakanka sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ir laiku finansuojamos Teismo pateiktos mokėjimo paraiškos;

           5.7. teikia Teismo kancleriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais, taip pat pagal poreikį teikia susistemintą informaciją Teismo valdymo poreikiams tenkinti ir sprendimams priimti, racionaliam finansinių išteklių panaudojimui ir kontrolei užtikrinti;

           5.8. tvarko Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registro duomenų bazę, tvarko Teismo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, formuoja ir tvarko Teismo darbuotojų asmens bylas, organizuoja Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą, perkėlimą, atlieka tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimo procedūras;

5.9. organizuoja ir vykdo Teismo darbuotojų mokymą, sudaro Teismo valstybės tarnautojų metinius mokymo planus ir dalyvauja organizuojant jų įgyvendinimą bei kontroliuoja jų vykdymą;

5.10. organizuoja Teismo valstybės tarnautojų kasmetinį bei neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimą;

5.11. rengia Teismo administracijos padalinių nuostatus ir Teismo darbuotojų pareigybių aprašymus kartu su Teismo administracijos padalinių vadovais;

5.12. užtikrina, kad įgyvendinant Teismo strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

5.13. tvarko Teismo archyvą, organizuoja Teismo dokumentų laikymą ir jų apsaugą, priima saugojimui dokumentus iš Teismo struktūrinių padalinių, tikrina jų įforminimą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją asmenims ir institucijoms;

5.14. užtikrina ir organizuoja bibliotekos veiklą;

5.15. užtikrina priešgaisrinę saugą, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo ir civilinės saugos reikalavimų laikymąsi Teisme;

5.16. užtikrina raštvedybos ir archyvo tvarkymo reikalavimų laikymąsi Teisme;

5.17. nagrinėja piliečių skundus dėl Teismo administracijos darbo;

5.18. aprūpina Teismo darbuotojus darbui reikalingais informacijos šaltiniais ir tenkina jų informacinius poreikius;

5.19. užtikrina tinkamas darbo sąlygas Teismo posėdžių, pasitarimų, kitų Teismo renginių metu;

5.20. organizuoja Teisme viešinčių ir iš Teismo vykstančių delegacijų vizitus, renginius;

5.21. tvirtina Teismo administracijos struktūrą, Teismo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir pareigybių sąrašą;

5.22. vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių pirmininkų nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo kanclerio tarnybos veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS

TEISMO KANCLERIO TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Įgyvendindama uždavinius ir vykdydama funkcijas, Teismo kanclerio tarnyba turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, reikalingą Teismo kanclerio tarnybos uždaviniams įgyvendinti  ir funkcijoms vykdyti;

6.2. teikti siūlymus Teismo pirmininkui dėl Teismo struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo;

6.3. teikti pasiūlymus, susijusius su Teismo aprūpinimu finansiniais, materialiniais, techniniais, informaciniais ištekliais.

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas Teismo kanclerio tarnyba turi ir kitas teises bei pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

 TEISMO KANCLERIO TARNYBOS STRUKTŪRA, DARBO ORGANIZAVIMAS ir PAVALDUMAS

 1. Teismo kanclerio tarnyboje dirba valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsakingi už personalo administravimą ir dokumentų tvarkymą, archyvą, finansus ir buhalterinę apskaitą, biblioteką. Teismo kanclerio tarnybos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Teismo kancleriui ir asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Teismo kanclerio tarnybai vadovauja Teismo kancleris, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš jų Teismo pirmininkas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Teismo kancleris:

10.1. organizuoja ir užtikrina Teismo kanclerio tarnybos darbą;

10.2. atsako už Teismo kanclerio tarnybai paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

10.3. teikia siūlymus Teismo pirmininkui ir Teismo skyrių pirmininkams dėl Teismo vidaus administravimo;

10.4. vykdo kitas Teismo kanclerio pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Teismo kancleris yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.
 2. Teismo kanclerio tarnybos darbuotojų kompetenciją, funkcijas, pavaldumą ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
 3. Kai Teismo kanclerio nėra, jį pavaduoja Teismo pirmininko įsakymu paskirtas vienas iš Teismo administracijos struktūrinių padalinių vadovų. Kai nėra Teismo kanclerio tarnybos valstybės tarnautojo, jį pavaduoja Teismo kanclerio įsakymu paskirtas vienas iš Teismo kanclerio tarnybos valstybės tarnautojų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Teismo kanclerio tarnyba steigiama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Teismo kanclerio tarnybos darbuotojai.

_________________________________________

 

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata