Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko tarnybos nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pirmininko 2016 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. (1.4)-1T-34 (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo kanclerio 2022 m.
gegužės 30 d. įsakymo
Nr. (1.5)-2T-12 redakcija)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO

PIRMININKO TARNYBOS

N U O S T A T A I

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas)  pirmininko tarnybos (toliau – Pirmininko tarnyba) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, pavaldumą, darbo organizavimo tvarką.
 2. Pirmininko tarnyba yra Teismo struktūrinis padalinys.
 3. Pirmininko tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarp jų reglamentuojančiais teismų veiklą ir teismo procesą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, asmens duomenų apsaugą, teismų savivaldos institucijų aktais, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio įsakymais, tarp jų įsakymais patvirtintais Teismo darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS

PIRMININKO TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai Pirmininko tarnybos uždaviniai yra:

            4.1. užtikrinti metodinės, teorinės ir praktinės pagalbos teisės aiškinimo ir taikymo, Teismo darbo organizavimo, vidaus ir išorės administravimo, teismų savivaldos, kitais su Teismo pirmininko veikla susijusiais klausimais teikimą Teismo pirmininkui;

            4.2. organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Teismo tarptautinį bendradarbiavimą, kaupti informaciją apie šį bendradarbiavimą;

            4.3. organizuoti Teismo vidinę ir išorinę komunikaciją, užtikrinant oficialios informacijos apie Teismo veiklą teikimą visuomenės informavimo priemonėms bei jų atstovams;

4.4. organizuoti Teismo pirmininko priimamojo darbą.

 1. Įgyvendindama savo uždavinius, Pirmininko tarnyba atlieka šias funkcijas:

            5.1. rengia Teisme gautų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, jų pakeitimų ir papildymų projektų analizes, teikia pasiūlymus ir išvadas;

            5.2. teikia/rengia išvadas, apibendrinimus dėl teisės aiškinimo ir taikymo klausimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose, jų pagrindu ruošia atitinkamus raštus ir/ar procesinius dokumentus;

            5.3. nagrinėja Teisme gautus ir asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus;

            5.4. rengia Teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, dalyvauja komisijų darbe;

            5.5. Teismo pirmininkui pavedus teikia siūlymus dėl Teismo organizacinės veiklos ir jos priežiūros, Teismo pirmininko vykdomo išorinio administravimo bei klausimų, susijusių su Teismo pirmininko dalyvavimu teismų savivaldoje, taip pat bet kuriais kitais su Teismo pirmininko darbu susijusiais klausimais;

            5.6. rengia medžiagos (pasisakymai, pranešimai, kalbos, tezės, kt.), reikalingos Teismo pirmininkui atstovaujant Teismą, projektus;

                      5.7. seka Teismo įvykius ir veiklą, tarp jų gaunamus kasacinius skundus ir nagrinėjamas bylas, teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, švietėjiškų, teisės populiarinimo, kitokių renginių, kuriuose dalyvauja Teismo atstovai, veiklą bei aktualiu laiku rengia apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms, jų atstovams;

5.8. kuruoja Teismo pirmininko oficialius susitikimus bei vizitus Lietuvoje, užtikrina bendradarbiavimą su visuomenės informavimo priemonėmis, organizuoja susitikimus su visuomene;

5.9. prižiūri Teismo interneto svetainę ir užtikrina joje aktualios informacijos paskelbimą;

5.10. techniškai aptarnauja Teismo pirmininko rengiamus pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos Teismo teisėjus ir darbuotojus.

5.11. Teismo pirmininko pavedimu bendradarbiauja su Teismo socialiniais partneriais (Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu) ir padeda įgyvendinti jų iniciatyvas;

            5.12. vykdo kitus Teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo veikla, pagal kompetenciją vykdo kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

III SKYRIUS

PIRMININKO TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Įgyvendindama uždavinius ir vykdydama funkcijas, Pirmininko tarnyba turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, reikalingą Pirmininko tarnybos uždaviniams įgyvendinti  ir funkcijoms vykdyti;

6.2. teikti pasiūlymus Teismo pirmininkui dėl Pirmininko tarnybos ir kitų Teismo padalinių veiklos tobulinimo;

6.3. savarankiškai planuojant darbus, savalaikiai ir kvalifikuotai vykdyti Teismo pirmininko pavedimus.

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas Pirmininko tarnyba turi ir kitas teises bei pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

PIRMININKO TARNYBOS STRUKTŪRA, DARBO ORGANIZAVIMAS ir PAVALDUMAS

 1. Pirmininko tarnybai vadovauja Teismo pirmininkas.
 2. Pirmininko tarnybos darbuotojai valstybės tarnautojai – Teismo pirmininko patarėjai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Teismo pirmininko konsultantas ir atstovas ryšiams su visuomene. Pirmininko tarnybos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Teismo pirmininkui ir asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Reikalavimus Pirmininko tarnybos darbuotojų dalykinei kompetencijai, šių darbuotojų funkcijas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pirmininko tarnybos statusas, pareigybių skaičius, jų sąrašas, uždaviniai, funkcijos, darbo organizavimas keičiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Pirmininko tarnybos darbuotojai.

_________________________________________

 

 

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata