Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nuostatai

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Baudžiamųjų bylų skyriaus (toliau – Skyrius) struktūrą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
 2. Skyrius yra Teismo struktūrinis padalinys, kurį sudaro Skyriaus pirmininkas, Teismo teisėjai, paskirti į Skyrių Teismo pirmininko, ir šiuose nuostatuose nurodyti Skyriaus valstybės tarnautojai (toliau – Skyriaus tarnautojai). Skyriui atlikti savo funkcijas pagal kompetenciją taip pat padeda Teismo Teisės tyrimų grupė, Skyriaus raštinė ir kiti Teismo struktūriniai padaliniai.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Teismo nuostatais, Teismo darbo tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir kitais Skyriaus veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus teisėjai pagal kompetenciją įgyvendina teisingumą baudžiamosiose, administracinių nusižengimų (administracinių teisės pažeidimų), taip pat kitose Lietuvos Respublikos įstatymais Skyriui priskirtose bylose ir formuoja vieningą bendrosios kompetencijos teismų praktiką šiose bylose.
 2. Skyriaus teisėjai:

5.1. Sprendžia dėl kasacinių skundų baudžiamosiose bylose priėmimo.

5.2. Nagrinėja baudžiamąsias bylas kasacine tvarka.

5.3. Nagrinėja procesinius dokumentus dėl baudžiamųjų bylų atnaujinimo.

5.4. Nagrinėja atnaujintas baudžiamąsias bylas.

5.5. Nagrinėja prašymus atnaujinti administracinių nusižengimų bylas.

5.6. Nagrinėja atnaujintas administracinių nusižengimų bylas.

5.7. Nagrinėja skundus dėl sprendimo išduoti pažymėjimą apie pilietinių teisių atkūrimą asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams režimams, (toliau – pilietinių teisių atkūrimas) arba atsisakyti išduoti tokį pažymėjimą pagrįstumo.

5.8. Nagrinėja prašymus atnaujinti procesą bylose dėl pilietinių teisių atkūrimo.

5.9. Sprendžia dėl Skyriaus teisėjų nutarčių ir teismų praktikos baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose apžvalgų paskelbimo Teismo biuletenyje „Teismų praktika“.

5.10. Atlieka kitas Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytas pareigas.  

 1. Skyriaus tarnautojai padeda Skyriaus pirmininkui ir teisėjams atlikti Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytas pareigas. Pagrindiniai Skyriaus tarnautojų uždaviniai:

6.1. Patarti Skyriaus pirmininkui su Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu bei sisteminimu susijusiais klausimais.

6.2. Padėti Skyriaus pirmininkui ir Skyriaus teisėjų atrankos kolegijai sprendžiant dėl procesinių dokumentų priėmimo nagrinėti.

6.3. Padėti Skyriaus pirmininkui skirstyti bylas.  

6.4. Tvarkyti Skyriaus administracinių dokumentų raštvedybą.

6.5. Organizuoti Skyriuje vykstančius pasitarimus.

 1. Skyriaus tarnautojai:

7.1. Analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, prireikus ir kitų Lietuvos teismų praktiką, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komiteto jurisprudenciją, kitų valstybių nacionalinius teisės aktus, Lietuvos bei užsienio valstybių teisės doktriną baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės, atsakomybės už administracinius nusižengimus ir proceso dėl administracinių  nusižengimų, teismų veiklos, taip pat su šiomis sritimis susijusiais konstitucinės teisės, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės klausimais, Skyriaus pirmininkui sprendžiant teisinius ir organizacinius klausimus, bei pateikia savo išvadas.

7.2.  Rengia kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą projektus, kitais sudėtingais atvejais analizuoja Skyriaus pirmininko rengiamų nagrinėti bylų medžiagą, teikia išvadas dėl bylose esančių problemų sprendimo, rengia Skyriaus pirmininko kolegialiai ar vienasmeniškai priimamų procesinių dokumentų projektus.

7.3. Pateikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Seimo Teismui pateiktų teisės aktų projektų, susijusių su baudžiamosios ar baudžiamojo proceso teisės, atsakomybės už administracinius nusižengimus ir proceso dėl administracinių  nusižengimų bei teismų veiklos klausimais, Skyriaus pirmininko ar Teismo pirmininko pavedimu atstovauja Teismą (Skyrių) svarstant šiuos projektus Seime.

7.4. Sudėtingais atvejais nagrinėja Skyriuje ar Teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, institucijų raštus, susijusius su baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės, atsakomybės už administracinius nusižengimus ir proceso dėl administracinių nusižengimų, teismų veiklos klausimais, pateikia savo išvadas bei pasiūlymus dėl juose keliamų klausimų sprendimo, parengia atsakymų projektus.

7.5. Dalyvauja Skyriaus teisėjų pasitarimuose, kuriuose Skyriaus pirmininko pavedimu pristato baudžiamosios ar baudžiamojo proceso teisės atsakomybės už administracinius nusižengimus ir proceso dėl administracinių  nusižengimų, teismų veiklos klausimus, teismų praktikos aktualijas.

7.6. Dalyvauja Skyriaus pirmininko ar Teismo pirmininko sudarytose darbo grupėse, komisijose.

7.7. Rengia pranešimų projektus, reikalingus Skyriaus pirmininkui atstovaujant Teismą (Skyrių).

7.8. Skyriaus pirmininkui ar Teismo pirmininkui pavedus, atstovauja Teismą (Skyrių) valstybės institucijose baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, atsakomybės už administracinius nusižengimus ir proceso dėl administracinių  nusižengimų, teismų veiklos klausimais.

7.9. Atlieka pirminę kasacinių skundų, prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, pareiškimų dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo, kitų susijusių procesinių dokumentų analizę, rengia Skyriaus pirmininko nutarčių ir raštų dėl kasacinių skundų ir kitų procesinių dokumentų projektus, išsiunčia Skyriaus pirmininko grąžinamus kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus.

7.10. Pareikalauja iš teismų ar kitų institucijų baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas.

7.11. Atlieka Skyriaus pirmininko, prireikus ir Teismo pirmininko, pareigas einančio teisėjo ir atrankos kolegijos teisėjų privačių interesų ir ankstesnio dalyvavimo bylos procese patikrą;

7.12. Pateikia kasacinius skundus, prašymus atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, susijusius kitus procesinius dokumentus ir baudžiamąsias bylas teisėjų atrankos kolegijai; analizuoja kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, su jais susijusią medžiagą ir teikia išvadas teisėjų atrankos kolegijai, rengia procesinių dokumentų projektus, atlieka kitus teisėjų atrankos kolegijos funkcijoms vykdyti reikalingus veiksmus;

7.13. Teikia proceso dalyviams telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis, naudojant Lietuvos teismų informacine sistemą „LITEKO“ (toliau – LITEKO sistema), informaciją apie gautų kasacinių skundų, pareiškimų dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo ir prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, su šiais procesiniais dokumentais susijusių prašymų eigą, Skyriaus pirmininko ir teisėjų atrankos kolegijos sprendimus.

7.14. Įveda į LITEKO sistemą duomenis apie kasacinių skundų bei kitų procesinių dokumentų eigą iki šių dokumentų perdavimo Skyriaus raštinei; įkelia į LITEKO sistemą teisėjų atrankos kolegijos nutarčių elektronines versijas.

7.15. Patikrina įvestų duomenų į LITEKO sistemą teisingumą Prieš atiduodant bylas į Skyriaus raštinę, ištaiso įvestų duomenų netikslumus, suskaičiuoja trijų mėnesių kasacinio skundo ir prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą padavimo terminą.

7.16. Rengia gautų ir grąžintų kasacinių skundų, procesinių dokumentų dėl bylų atnaujinimo pusmetinę ir metinę ataskaitą.

7.17. Skaitmenizuoja neatnaujintose administracinių nusižengimų bylose Teismo procesinius dokumentus ir LITEKO sistemoje susieja su atitinkamu įvykiu. Jų kopijas tvirtina elektroniniu parašu ir per LITEKO VEP posistemį išsiunčia bylos šalims;

7.18. Teikia Skyriaus pirmininkui pagalbą organizuojant bylų skirstymą.

7.19 Skyriaus pirmininko pavedimu teikia Skyriaus teisėjams ir tarnautojams reikiamus raštus, procesinius dokumentus, jų projektus, teikia kitą informaciją telefonu, elektroniniu paštu.

7.20. Organizuoja ir techniškai aptarnauja Skyriaus teisėjų pasitarimus.

7.21. Tvarko dokumentus naudojantis dokumentų valdymo sistema KONTORA, atžymi vykdytojus, rezoliucijas, dokumentus perduoda vykdytojams.

7.22. Organizuoja lankytojų, svečių priėmimą pas Skyriaus pirmininką, informuoja apie juos Skyriaus pirmininką.

7.23. Rengia ir teikia Teismo kanclerio tarnybos konsultantui (personalo klausimams) informaciją apie Skyriaus teisėjų ir tarnautojų planuojamas kasmetines atostogas.

7.24. Naudojantis LITEKO sistemos Bylų skirstymo moduliu bylose sudaro kolegijas, paskiria pranešėjus ir pirmininkus, užpildo Skyriaus pirmininko nutarčių blankus dėl teisėjų kolegijos sudarymo, Teismo posėdžio datos paskyrimo, duomenis įveda į LITEKO sistemą, įkelia nutartis į LITEKO sistemą.

7.25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus pirmininko ir Teismo pirmininko, taip pat su jais suderintus Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

8.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, pagalbą, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

            8.2. teikti Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui pasiūlymus dėl Skyriaus, Skyriaus raštinės ir kitų Teismo struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo, tarnautojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo.

 1. Įgyvendindamas savo uždavinius ir vykdydamas funkcijas, Skyrius turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriaus organizaciniam darbui vadovauja Skyriaus pirmininkas, kurį skiria ir atleidžia Seimas Respublikos Prezidento teikimu, patarus Teisėjų tarybai. Skyriaus pirmininko papildomas procesines teises ir pareigas nustato įstatymai.
 2. Skyriaus pirmininkas pavaduojamas esančio didžiausią teisėjo darbo stažą Teisme turinčio Skyriaus teisėjo.
 3. Skyriuje eina pareigas valstybės tarnautojai – Skyriaus vyriausiasis patarėjas, Skyriaus vyriausiasis specialistas ir Skyriaus Teismo administracijos sekretorius, kuriuos į pareigas priima ir atleidžia iš jų Teismo kancleris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Skyriaus tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus pirmininkui ir asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Skyriaus tarnautojų kompetenciją, funkcijas, pavaldumą ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
 6. Nesant SkyriausTeismo administracijos sekretoriaus, šios pareigybės funkcijų vykdymą Skyriaus pirmininko teikimuužtikrina Teismo kanclerio įsakymu paskirtas Skyriaus raštinės darbuotojas.
 7. Nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto, šios pareigybės funkcijų vykdymą užtikrina Teismo kanclerio įsakymu paskirtas Teismo Teisės tyrimų grupės darbuotojas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyriaus statusas, pareigybių skaičius, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos, darbo organizavimas keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus teisėjai ir tarnautojai.

__________________________

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata