Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų grupės nuostatai

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO

TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Teisės tyrimų grupės (toliau – Grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, struktūrą, darbo organizavimo tvarką ir pavaldumą.
 2. Grupė yra struktūrinis Teismo padalinys, pagal savo kompetenciją padedantis įgyvendinti Teismo funkcijas.
 3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Teismo pirmininko įsakymais bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS

GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Grupės uždaviniai yra:

            4.1. stebėti Teismo praktiką ir pagal kompetenciją prisidėti prie jos vienodumo užtikrinimo;

            4.2. rengti Teismo bei kitų Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismų praktikos taikant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normas apibendrinimo apžvalgas;

            4.3. rengti Teismo bei kitų Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismų praktikai reikšmingų Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų tarptautinių teisminių institucijų praktikos apžvalgas;

            4.4. užtikrinti naujausios informacijos, susijusios su Grupės veikla, pateikimą Teismo teisėjams ir kitiems darbuotojams;

            4.5. užtikrinti civilinių, baudžiamųjų bylų ir atnaujintų administracinių nusižengimų parengimą nagrinėti;

            4.6. teikti išvadas ir kitą teisinę pagalbą teisingumą konkrečiose bylose vykdantiems Teismo teisėjams;

            4.7. analizuoti asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus bei rengti atsakymus į juos;

            4.8. rengti spaudai Teismo informacinį biuletenį „Teismų praktika“;

            4.9. rengti išvadas dėl teisės aktų projektų, dalyvauti teisės aktų rengimo veikloje;

            4.10. padėti palaikyti Teismo tarptautinius ryšius, taip pat ryšius su visuomene ir akademine bendruomene;

            4.11. teikti pagalbą Teismo teisėjams, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant Lietuvos teismų savivaldos politiką.

 1. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Grupė vykdo šias funkcijas:

            5.1. analizuoja Teismo bei kitų Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normas;

            5.2. rengia periodines aktualios Teismo praktikos santraukas;

            5.3. analizuoja Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimus, taip pat kitų tarptautinių teisminių institucijų praktiką;

            5.4. teisingumą konkrečiose bylose vykdantiems Teismo teisėjams pavedus, rengia išvadų projektus, ar yra būtinybė kreiptis į Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl prejudicinio sprendimo;

            5.5. teisingumą konkrečiose bylose vykdantiems Teismo teisėjams pavedus, pagal savo kompetenciją rengia kreipimųsi į Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl prejudicinio sprendimo projektus;

            5.6. teikia pasiūlymus, metodinę pagalbą ir išvadas Grupės kompetencijai priklausančiais klausimais;

            5.7. rengia civilines, baudžiamąsias ir atnaujintas administracinių nusižengimų bylas nagrinėti: atlieka teisės normų, teisės doktrinos, teismų praktikos, kitų reikiamų dokumentų analizę, teikia išvadas dėl galimo teisės normų aiškinimo ir taikymo konkrečioje byloje, teisėjui pavedus rengia procesinių sprendimų projektus;

5.8. analizuoja kasacinius skundus, atsiliepimus į kasacinius skundus bei kitus procesinius dokumentus ir su jais susijusią medžiagą teisėjų atrankos kolegijai sprendžiant kasacinių skundų, atsiliepimų į kasacinius skundus ir kitų procesinių dokumentų priėmimo klausimus, teikia motyvuotas išvadas šiuose dokumentuose keliamais klausimais ir teisėjui pavedus rengia procesinių sprendimų projektus;

            5.9. rengia ir Teismo skyriams teikia Teismo biuletenyje „Teismų praktika“ skelbtiną metodinę medžiagą, susijusią su Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismų, Europos Sąjungos teisminių institucijų, tarptautinių teismų ar kitų tarptautinių institucijų veikla;

            5.10. redaguoja Teismo informacinio biuletenio „Teismų praktika“ medžiagą, sudaro jos turinį;

5.11. informuoja Teismo pirmininką ir skyrių pirmininkus apie nevienodos Teismo praktikos taikant nacionalinės, tarptautinės, Europos Sąjungos teisės normas atvejus;

            5.12. tvarko Teismo teisės aiškinimo taisyklių duomenų bazę;

            5.13. renka ir sistemina informaciją apie Teismo veiklai reikšmingų Europos Sąjungos ir tarptautinių teisminių institucijų sprendimus, taip pat apie Teismo veiklai reikšmingus tarptautinės, Europos Sąjungos teisės aktus;

            5.14. analizuoja tarptautinės, Europos Sąjungos teisės plėtros tendencijas;

            5.15. informuoja apie Teismo veiklai reikšmingus tarptautinės, Europos Sąjungos teisės aktus;

            5.16. teikia informaciją apie Teismo sprendimus visuomenei reikšmingose bylose;

            5.17. Teismo pirmininko pavedimu rengia išvadas dėl teisės aktų projektų, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja teisės aktų rengimo grupių veikloje;

            5.18. Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu rengia atsakymus į kitų valstybės institucijų paklausimus, asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus;

            5.19. bendradarbiauja su kitų Lietuvos Respublikos teismų, užsienio valstybių teismų, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisminių institucijų teisinės informacijos ir analizės padaliniais;

5.20. dalyvauja Europos Sąjungos teisminiame tinkle ir Europos Žmogaus Teisių Teismo aukštesniųjų teismų tinkle; 

5.21. rengia Grupės nuostatus ir Grupės darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų Teismo vidaus dokumentų projektus, susijusius su Grupės veikla;

5.22. naujausią informaciją Grupės kompetencijos klausimais skelbia Teismo vidiniame ir, esant poreikiui, išoriniame puslapiuose;

            5.23. vykdo kitus Teismo pirmininko, skyrių pirmininkų, teisėjų pavedimus, susijusius su Grupės veiklos sritimi.

III SKYRIUS

GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas, Grupė turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš Teismo struktūrinių padalinių, teisėjų ar kitų Teismo darbuotojų dokumentus ir informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

6.2. teikti pasiūlymus Teismo pirmininkui ar skyrių pirmininkams dėl Teismo teisėjų ir Teismo darbuotojų pasitarimų organizavimo klausimais, susijusiais su Grupės uždaviniais ir funkcijomis;

6.3. dalyvauti Teismo teisėjų pasitarimuose, kai svarstomi su Teismo praktika ar Grupės funkcijomis susiję klausimai;

6.4. teikti pasiūlymus Teismo pirmininkui dėl Teismo ar Grupės veiklos tobulinimo.

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas, Grupė turi ir kitas teises bei pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS ir PAVALDUMAS

 1. Grupei vadovauja ir jos darbą organizuoja Grupės vadovas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.
 2. Grupės vyriausieji patarėjai pagal jiems priskirtas Grupės veiklos sritis padeda Grupės vadovui užtikrinti tinkamą Grupės darbo organizavimą. Grupės vyriausieji patarėjai yra tiesiogiai pavaldūs Grupės vadovui.
 3. Grupės vadovas ir vyriausieji patarėjai yra karjeros valstybės tarnautojai. Kiti Grupės darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 4. Kiti Grupės darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Grupės vadovo priskirtam Grupės vyriausiajam patarėjui.
 5. Grupės vadovas:

12.1. užtikrina tinkamą Grupės darbą ir už tai atsako;

12.2. atstovauja Grupei pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Teisme bei kitose institucijose ar įstaigose;

12.3. vykdo kitas Grupės vadovo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Nesant Grupės vadovo, jį be atskiro pavedimo pavaduoja vienas iš Grupės vyriausiųjų patarėjų; kai nėra nei Grupės vadovo, nei Grupės vyriausiojo patarėjo – kitas Teismo kanclerio paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.
 2. Grupės vadovo, vyriausiųjų patarėjų ir kitų Grupės darbuotojų teisės ir pareigos nustatomos jų pareigybių aprašymuose ir kituose Teismo vidaus dokumentuose.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Grupė steigiama, pertvarkoma ir likviduojama, jos struktūra nustatoma ar keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais supažindinami visi Grupės darbuotojai.
Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata