Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nuostatai

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Civilinių bylų skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
 2. Skyrius yra Teismo struktūrinis padalinys, kurį sudaro Skyriaus pirmininkas, Teismo teisėjai, paskirti į Skyrių Teismo pirmininko, ir šiuose nuostatuose nurodyti Skyriaus valstybės tarnautojai (toliau – Skyriaus tarnautojai). Skyriui atlikti savo funkcijas pagal kompetenciją taip pat padeda Teisės tyrimų grupė, Civilinių bylų skyriaus raštinė ir kiti Teismo struktūriniai padaliniai.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais civilinę ir civilinio proceso teisę, teismų veiklą ir teismo procesą, teismų savivaldos sistemos veiklą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, tarptautiniais bei Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio įsakymais, Teismo darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Skyriaus tarnautojų uždaviniai:

4.1. padėti Skyriaus pirmininkui, teisėjams įgyvendinti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas;

4.2. patarti Skyriaus pirmininkui su Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu bei sisteminimu susijusiais klausimais ir padėti jam sprendžiant teisinius ir organizacinius klausimus, susijusius su Skyriaus bei Teismo veikla;

4.3. atlikti civilinių bylų skirstymą ir tvarkyti Skyriaus raštvedybą.

 1. Įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, Skyriaus tarnautojai vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja Lietuvos Respublikos, tarptautinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos teismų praktiką, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Teisingumo Teismo praktiką su civiline teise bei civilinio proceso teise susijusiais klausimais, Lietuvos bei užsienio valstybių civilinės teisės ir  civilinio proceso teisės doktriną Skyriaus pirmininkui sprendžiant teisinius ir organizacinius klausimus bei pateikia savo išvadas;

5.2. analizuoja Skyriaus pirmininko rengiamų nagrinėti bylų medžiagą ir teikia išvadas dėl bylose esančių problemų sprendimo;

5.3. analizuoja teismų kreipimusis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašant išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą, pateikia savo išvadą dėl ginčo priskirtinumo, rengia Specialiosios teisėjų kolegijos procesinių dokumentų projektus;

5.4. rengia Skyriaus pirmininko priimamų procesinių dokumentų projektus, taip pat viešai skelbtinų procesinių dokumentų versijas;

            5.5. pateikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl Teismui pateiktų teisės aktų projektų, susijusių su civilinės teisės ar civilinio proceso teisės bei teismų veiklos klausimais;

            5.6. analizuoja Teismo Skyriaus praktiką, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

            5.7. rengia Lietuvos ir užsienio šalių civilinės teisės ir civilinio proceso teisės apžvalgas;

            5.8. nagrinėja Teisme ar Skyriuje gautus asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, susijusius su civilinės teisės ir civilinio proceso teisės, teismų veiklos klausimais, pateikia savo išvadas bei pasiūlymus dėl juose keliamų klausimų sprendimo, parengia atsakymų projektus;

            5.9. dalyvauja Skyriaus teisėjų pasitarimuose, Skyriaus pirmininko pavedimu pristato aktualius su Teismo veikla susijusius, civilinės ar civilinio proceso teisės klausimus, teismų praktikos aktualijas;

          5.10. dalyvauja analizuojant ir apibendrinant bendrosios kompetencijos teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus civilinėse bylose;

          5.11. Skyriaus pirmininko pavedimu atstovauja Teismą Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijose intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės klausimais;

         5.12. plėtoja Skyriaus bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir Lietuvos mokslo bei teisminėmis institucijomis aktualiais civilinės teisės klausimais;

         5.13. dalyvauja Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ar Skyriaus pirmininko sudarytose darbo grupėse, komisijose;

         5.14. rengia pranešimų projektus, reikalingus Skyriaus pirmininkui atstovaujant Teismą;

         5.15. dirba su dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, atžymi vykdytojus, rezoliucijas, dokumentus perduoda vykdytojams;

         5.16. sutvarko Teisme gautas teismingumo bylas, po jų išnagrinėjimo: prijungia dokumentus prie bylos, atspausdina lydraščius, paruošia nutarčių kopijas, patvirtina jų tikrumą,  išsiunčia nutarčių kopijas šalims, suveda informaciją į LITEKO sistemą;

        5.17. atlieka veiksmus Elektroninėje byloje, įkelia skaitmenizuotus raštus, nutartis, patvirtina elektroniniu parašu ir išsiunčia prie LITEKO VEP posistemės paskyros prisijungusiems naudotojams;

        5.18. kontroliuoja skyrimui parengtų civilinių bylų paruošimą, prieš paskiriant jas nagrinėti Teismo posėdyje;

        5.19. dirba su teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu;

       5.20. rengia Skyriaus pirmininko nutarčių projektus;

       5.21. pateikia Teismo kanclerio tarnybos konsultantei (personalo klausimams) informaciją apie Skyriaus teisėjų ir darbuotojų planuojamas kasmetines atostogas;

      5.22. organizuoja ir techniškai aptarnauja Skyriaus teisėjų pasitarimus;

     5.23. teikia informaciją telefonu ar kitomis komunikacijos, informavimo priemonėmis, priima lankytojus, informuoja apie juos Skyriaus pirmininką, organizuoja interesantų ir svečių priėmimą;

     5.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo pirmininko, Skyriaus pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

            6.2. teikti Skyriaus pirmininkui ir Teismo kancleriui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, jo darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo.

 1. Įgyvendindamas savo uždavinius ir vykdydamas funkcijas, Skyrius turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriaus organizaciniam darbui vadovauja Skyriaus pirmininkas, kurį skiria ir atleidžia Seimas Respublikos Prezidento teikimu, pritarus Teisėjų tarybai. Skyriaus pirmininko papildomas procesines teises ir pareigas nustato įstatymai.
 2. Skyriaus pirmininkas pavaduojamas esančio didžiausią teisėjo darbo stažą Teisme turinčio teisėjo.
 3. Skyriuje eina pareigas valstybės tarnautojai – Skyriaus vyriausieji patarėjai, Skyriaus Teismo administracijos sekretorius, kuriuos į pareigas priima ir atleidžia iš jų Teismo kancleris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Skyriaus tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus pirmininkui ir asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Skyriaus tarnautojų kompetenciją, funkcijas, pavaldumą ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyriaus statusas, pareigybių skaičius, uždaviniai, funkcijos, darbo organizavimas keičiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus teisėjai ir tarnautojai.

__________________________

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata